Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere

Sprijinul vizeaza dezvoltarea de produse / servicii TIC inovative prin:
 • Investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale
 • Investitii in cercetare industriala si dezvoltare experimentala
 • Investitii in proiecte de inovare ale IMM-urilor
 • Investitii in proiecte de inovare de proces si organizationale
Beneficiari eligibili:
 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC
SAU
 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
SAU
 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

Conditii de eligibilitate a solicitantilor:

 • Se incadreaza fie in categoria microintreprinderilor, fie in categoria IMM-urilor la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare
 • Nu inregistreaza obligatii bugetare nete la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare
  • Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF nu trebuie sa reflecte datorii bugetare mai mare de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni
  • Certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale nu trebuie sa reflecte datorii bugetare mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru
 • Sunt direct responsabile de pregatirea si managementul proiectului si nu actioneaza ca intermediari pentru proiectul propus a fi finantat
 • Activitatile si cheltuielile eligibile ale proiectului nu au mai fost finantate in ultimii 3 ani sau nu sunt finantate in prezent, partial sau in totalitate, din fonduri nerambursabila comunitare sau din alte surse publice
 • Nu intra in categoria intreprindere in dificultate
 • Nu se afla in procedura de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii
 • Fac dovada apartenentei la un cluster centrat pe domeniul TIC – daca este cazul
 • Sprijinul se acorda pentru solicitantii care desfasoara activitati autorizate in urmatoarele domenii, la data depunerii Cererii de finantare si la data incheierii contractului de finantare:

Cod CAEN obligatoriu

Denumire activitate

C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
C2612 Fabricarea altor componente electronice
C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
J6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
J6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
J6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
J6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
M7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si ingineri
 • Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesionala, pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene
 • Reprezentantul legal nu a comis in conduita sa profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate justifica
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflic de interese in cazul accesarii fondurilor structurale
 • Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea grava in eroare a Organismului Intermediar prin furnizarea de informatii incorecte in cursul participarii la cererea de propuneri de proiecte

Criterii de eligibilitate a proiectului:

 • Proiectul finantat:
  • Poate avea ca obiect dezvoltarea unor game de produse / servicii / aplicatii TIC inovative cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC
SAU
  • Poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international
 • Cuprinde cel putin una din urmatoarele activitati:
  • Investitii in active corporale si necorporale necesare dezvoltarii produsului / serviciului / aplicatiei TIC
  • Cercetare industriala sau dezvoltare experimentala
  • Inovare destinate IMM-urilor
  • Inovare de proces si organizationala
 • Proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei
 • Scopul si obiectivul proiectului sunt in conformitate cu obiectivele specifice actiunii programului
 • Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat si va prezenta modul in care beneficiarul integreaza produsul in sectorul de activitate caruia i se adreseaza
 • Proiectul va asigura standardele de securitate si confidentialitate a informatiilor
 • Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, regulamentele privind achizitiile, informarea si publicitate
Activitati eligibile:
 • Activitati de investitii in active corporale si necorporale
 • Activitati de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala
 • Activitati de inovare destinate IMM-urilor
 • Activitati de inovare de proces si organizationala
 • Informare si publicitate, inclusiv activitati de promovare a rezultatului proiectului (produsului, aplicatiei sau serviciului creat prin proiect)
 • Servicii de consultanta / avize / acorduri / autorizatii
 • Instruire / formare profesionala specifica
 • Auditare intermediara / finala a proiectului
 • Management intern de proiect
 • Plata abonamentelor si cotizatiilor necesare pentru implementarea proiectului
Cheltuieli eligibile:

Ajutoarele regionale pentru investitii:

 • Cheltuielile cu investitii in active corporale si necorporale:
  • Achizitionarea de hardware IT si a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune), justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor / aplicatiilor informatice implementate prin proiect
  • Amenajarea data center in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect, daca cladirea in care se face investitia indeplineste urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare
   • Nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica
   • Nu este ipotecata, gajata sau inchiriata in proportie mai mare de 50%
   • Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a dreptului comun
  • Achizitionarea aplicatiilor software / licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website / portal si achizitionarea numelui de domeniu, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica
Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala:
 • Cheltuielile cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar, in masura in care acestia sunt angajati in proiect
 • Cheltuieli cu instrumente si echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari
 • Cheltuieli aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de concurenta deplina
 • Cheltuielile aferente materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului
Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor:
 • Cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calficare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa inlocuiasca alti membri ai personalului angajat al beneficiarului
Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala:
 • Cheltuielile cu personalul implicat in implementarea proiectului pentru alte activitati decat cele sustinute prin schema de ajutor de minimis
 • Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina
 • Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari
 • Cheltuielile aferente materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului
Ajutor de minimis:
 • Cheltuieli privind cercetarea de piata – cheltuieli pentru identificarea unor nise de piata pentru produsul / serviciul inovativ
 • Cheltuieli de informare si publicitate:
  • Cheltuieli obligatorii de informare si publicitate pentru proiect
  • Cheltuieli de promovare a produsului / serviciului dezvoltat prin proiect
  • In cazul proiectelor de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala – cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectelor pe scara larga
 • Cheltuieli cu servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii:
  • Cheltuili cu servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea cererii de finantare)
  • Cheltuieli cu servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului
  • Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale operatiunii
  • Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale
 • Cheltuieli pentru instruire / formare profesionala specifica
  • Cheltuieli legate de pregatirea personalului carora le este destinata aplicatia / produsul / serviciul software dezvoltat
  • Cheltuili legate de pregatirea personalului care va asigura mentenanta aplicatiei / produsului / serviciului software dezvoltat, daca acesta este angajat al beneficiarului
 • Cheltuieli pentru auditare intermediara / finala a proiectului (financiara si tehnica)
 • Cheltuieli aferente mannagementului intern de proiect (doar daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuililor de management de proiect)
  • Cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finantarii
  • Cheltuili de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurna, cazare, transport)
  • Cheltuilei pentru transportul de bunuri
  • Birotica pentru echipa de management
  • Achizitia de echipamente TIC – numai pentru echipa de management
 • Cheltuieli cu abonamente si cotizatii necesare pentru implementarea proiectului:
  • Taxe de acces la baze de date
  • Abonamente la biblioteci de specialitate
Indicatori de realizare:
 • La finalul implementarii trebuie sa existe cel putin o aplicatie / un produs / un serviciu TIC inovativ realizat, cu justificarea modului in care produsul va fi integrat in sectorul respectiv
Alocare financiara:

Valoarea maxima nerambursabila este de 3.240.000 lei (pentru cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat), la care se vor adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maxima a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar trebuie sa respecte urmatoarele conditii simultan:

 • Nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului
 • Nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro pe ultimii 3 ani fiscali (anul in curs si 2 ani anteriori)

Durata maxima de implementare a proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare) este de 36 de luni.

Categorii de cheltuieli

Regiunea de implementare a proiectului

Tip IMM

Perioada de acordare a ajutorului si intensitatea maxima a ajutorului % din cheltuieli eligibile

01.07.2014 – 31.12.2017

01.01.2018 – 31.12.2020

Ajutoarele regionale pentru investitii Toate Micro si Mici

70

70

Mijlocii

60

60

Regiunea Vest si Jud. Ilfov Micro si Mici

55

55

Mijlocii

45

45

Bucuresti Micro si Mici

35

30

Mijlocii

25

20

Categorii de cheltuieli

Tipul de investitie

Tip IMM

Intensitatea maxima a ajutorului % din cheltuieli eligibile

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare Dezvoltare experimentala Microrintreprinderi si intreprinderi mici

45

60*

Intreprinderi mijlocii

35

50*

Cercetare industriala Microintreprinderi si intreprinderi mici

70

80*

Intreprinderi mijlocii

60

75*

Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor Toate Toate

50%

Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala Toate Toate

50%

Ajutor de MINIMIS Toate Toate

100%, maxim 200.000 euro, in conditiile schemei de ajutor de minimis si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

*daca rezultatele proiectului sunt difuzate pe scara larga prin conferinte, prin publicari, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.