2.3.2. Calificarea – o sansa pentru viitor!

Obiective:

 • promovarea accesului angajatilor la programele de Formare Profesionala Continua in vederea obtinerii unei calificari complete
 • promovarea beneficiilor deFormare Profesionala Continua,in randul angajatilor, intreprinderilor si a altor grupuri interesate

Beneficiari eligibili:

 • furnizori de Formare Profesionala Continua, autorizati, publici si privati
 • centre autorizate de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale
 • MMFPSPV si structuri / agentii subordonate / coordonate acestuia
 • ONG-uri, inclusiv asociatii profesionale
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • organizatii sindicale
 • organizatii patronale
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • institutii si organizatii membre ale consortiilor si parteneriatelor regionale si locale in domeniile ocuparii, educatiei si formarii profesionale
 • camere de comert si industrie

Investitii eligibile:

 • sprijin pentru angajati, in vederea calificarii/recalificarii prin:

a.    participare la programe FPC autorizate, desfasurate in Romania sau in UE, pentru dobandirea unei (noi) calificari
b.    certificarea competentelor dobandite in cadrul programelor F.P.C.

c.    validarea si certificarea, in cadrul centrelor autorizate de evaluare si certificare, a competentelor profesionale dobandite in alte contexte decat cele formale

d.    informare cu privire la oportunitatile de calificare / recalificare a persoanelor angajate
e.    schimb de experiente si diseminare de bune practici, ca elemente suport pentru programele de formare profesionala pentru calificare / recalificare

 • activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a programelor F.P.C., prin:

a.    elaborare programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor din sectoarele eonomice eligibile
b.    elaborare materiale-suport pentru invatare, pentru programele de formare profesionala implementate
c.    autorizare in vederea furnizarii de programe de formate profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor din sectoarele economice eligibile
d.    furnizare programe de formare profesionala continua pentru calificarea si/sau recalificarea angajatilor din sectoarele economice eligibile
e.    monitorizarea desfasurarii programelor FPC
f.    evaluarea programelor FPC
g.    crearea si dezvoltarea de retele si parteneriate la nivel multi-regional, national si/sau european care sa faciliteze particiarea angajatilor la programe de formare profesionala continua

 • activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a angajatilor, prin:

a.    elaborarea materialelor suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala
b.    furnizarea serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala
c.    schimburi de experienta si diseminare de bune practici pentru consiliere si orientare profesionala
d.    campaniile de promovare a beneficiilor participarii la programe de FPC pentur calificare completa

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 4.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 de luni.

In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 5% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.