4.1.1.Calitatea in serviciile de ocupare

Obiective:

 • imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor Serviciului Public de Ocupare
 • imbunatatirea procesului de monitorizare si de evaluare a impactului net al masurilor active de ocupare
 • imbunatatirea capacitatii SPO de anticipare a schimbarilor de pe piata muncii

Beneficiari eligibili:

 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM)
 • unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM, respectiv:

a.    Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
b.    Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor
c.    Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu

Investitii eligibile:

 • dezvoltarea metodelor / instrumentelor / serviciilor / programelor de implementare a masurilor active de ocupare, incluzand informare si consiliere, servicii care au in vedere in mod specific integrarea grupurilor vulnerabile etc.
 • implementarea activitatilor care vizeaza consolidarea capacitatii Serviciului Public de Ocupare de a furniza servicii de ocupare a fortei de munca
 • dezvoltarea si implementarea metodelor / instrumentelor pentru monitorizarea si evaluarea masurilor active de ocupare si a impactului acestora pe piata muncii la nivel local, regional si national, precum:

a.    dezvoltarea si integrarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru monitorizarea impactului masurilor active de ocupare asupra grupurilor tinta

b.    dezvoltarea si implementare unor sisteme de monitorizare si raportare adecvate corelate cu baza de date europeana Eurostat privind masurile active de ocupare

 • dezvoltarea si implementarea sistemelor si instrumentelor pentru consolidarea capacitatii de prognoza si planificare in domeniul ocuparii
 • dezvoltarea si implementarea de noi solutii organizationale orientate spre cresterea calitatii si eficientei serviciilor de ocupare furnizate
 • elaborarea / implementarea / monitorizarea planurilor individuale de actiune
 • elaborarea si implementarea metodelor specifice, inclusiv inovatoare de recrutare si plasare a fortei de munca in concordanta cu cerintele angajatorilor
 • dezvoltarea si implementarea instrumentelor si tehnicilor specifice pentru cresterea calitatii serviciilor de mediere a muncii, inclusiv organizarea burselor de locuri de munca, la nivel local, regional, national si transnational
 • identificarea, elaborarea, transferul de cunostinte si implementarea de tehnici, metode, metodologii si instrumente in vederea furnizarii serviciilor SPO
 • elaborarea si implementarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de consiliere personalizata
 • dezvoltarea si implementarea serviciilor de tip “self-service” pentru a veni in intampinarea cerintelor clientilor SPO
 • dezvoltarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO de a evalua potentialul profesional al somerilor
 • imbunatatirea serviciilor destinate IMM-urilor, inclusiv micro-intreprinderilor, in vederea prevenirii somajului
 • identificarea si implementarea standardelor si procedurilor internationale aplicabile serviciilor furnizate de Serviciul Public de Ocupare
 • -    schimbul de date intre structurile SPO, dezvoltarea de retele software, schimb si implementare de bune practici si modalitati de indeplinire a functiilor si de furnizare a serviciilor
 • identificarea, implementarea si schimbul de bune practici si expertiza cu Serviciile Publice de Ocupare din statele membre ale UE
 • extinderea si modernizarea sistemului informatic al SPO la nivel national si local
 • extinderea si modernizarea bazei de date a SPO, la nivel national si local, inclusiv prin dezvoltarea de sisteme inovatoare de comunicare cu alte institutii relevante
 • dezvoltarea, utilizarea si actualizarea bazelor de date privind cercerea si oferta de forta de munca in vederea realizarii corespondentei cu profilul ocupational, precum si pentru a furniza informatii integrate
 • implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii
 • cooperarea si dezvoltarea retelelor cu furnizori acreditati publici / privati de servicii de informare si consiliere profesionala
 • cooperarea si dezvoltarea retelelor la diferite niveluri cu actori relevanti publici si privati de pe piata muncii, precum furnizori de ocupare si furnizori de FPC, in vederea dezvoltarii si asigurarii calitatii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea dialogului social si schimburi de experienta si de bune practici
 • identificarea si diseminarea expertizei si bunelor practici prin intermediul actiunilor de informare, organizarea de evenimente si informarea personalului
 • campanii de informare si publicitate in scopul promovarii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea povestilor de succes si rezultatelor obtinute, la nivel local, regional, national si transnational, publicatii si alte materiale informative
 • dezvoltarea si implementarea activitatilor de informare si publicitate adresate potentialilor clienti cu scopul de a promova serviciile SPO
 • dezvoltarea si implementarea metodelor si interventiilor specifice de abordate a somajului neinregistrat, in special in mediul rural si pentru grupurile vulnerabile
 • elaborarea de analize si studii privind functionarea SPO pe piata muncii
 • analiza, cercetare si expertiza privind instrumentele si programele aplicate, in special in domenii precum:

a.    identificarea programelor de ocupare cu un nivel ridicat de eficienta si eficacitate si diseminarea acestora
b.    standarde specifice serviciilor de ocupare
c.    informare si consiliere profesionala
d.    formare profesionala
e.    plasarea la locul de munca
f.    mobilitatea profesionala a somerilor

 • crearea, utilizarea si actualizarea registrelor cu institutiile care furnizeaza programe de formare profesionala pentru someri si pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca
 • cercetare, analiza si expertiza in vederea identificarii nevoilor de formare profesionala ale somerilor si ale persoanelor supuse riscului de a deveni someri, diagnosticarii cerintelor de calificare, precum si pentru identificarea si analiza obstacolelor in participarea la formare profesionala si a metodelor pentru eliminarea acestora
 • imbunatatirea capacitatii propriilor centre de formare profesionala de a furniza servicii de formare profesionala de calitate adresate somerilor, inclusiv dezvoltarea si extinderea mecanismelor de validare / certificare a invatarii anterioare
 • dezvoltarea si actualizarea programelor modulare de formare profesionala furnizate persoanelor in cautarea unui loc de munca, corelate cu nevoile pietei muncii
 • consolidarea capacitatii SPO de analiza a cadrului legislativ relevant si de a dezvolta propuneri de modificari legislative in domeniul ocuparii
 • identificarea si implementarea de noi forme de organizare si management al SPO
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale, in vederea diversificarii si imbunatatirii calitatii serviciilor de ocupare furnizate de SPO

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului poate fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 3.500.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.

In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de 25% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.