PROGRAMUL DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A ACTIVITATILOR DE
COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA 2016

Descriere program:

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, denumit in continuare Program, este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM, vizeaza sprijinirea operatorilor economici, societati  si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Solicitanti eligibili:

Intreprinderi mici si mijlocii si societati cooperative care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare.

Valori ale finantarii nerambursabile:

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile , republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;
 • sunt persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;                                 
 • au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de  asociati/actionari/administratori ai altor societati  care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati  nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 •  au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;   
 • au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
 • nu au primit un ajutor ilegal;
 • nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii (ex: achizitii second hand, conflict de interese, etc.)
 • nu exista legaturi intre structurile actionariatului solicitantului si personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC si rudele acestora pina la gradul II inclusiv, respectiv afini.

Documente necesare:

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimii 2 ani fiscali
 • Extras din Revisal
 • Certificatul unic de inregistrare in copie
 • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii
 • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii)
 • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat