3.2.3. Competente pentru competitivitate

Obiectiv:

 • cresterea gradului de adaptabilitate si de mobilitate al angajatilor, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formarii profesionale specifice si asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Culturii si Cultelor si institutii / agentii / organizatii subordonate / coordonate de acesta
 • furnizori de F.P.C. publici si privati
 • organizatii sindicale si organizatii patronale
 • institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala
 • agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii
 • asociatii profesionale si asociatii ale IMM-urilor
 • Camere de Comert si Industrie
 • ANOFM si structurile sale teritoriale
 • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica
 • ONG-uri
 • universitati publice si private, acreditate
 • institute de Cercetare in domeniul educatiei si formarii profesionale si pietei muncii
 • Ministerul Sanatatii si agentiilor / structurile subordonate / coordonate

Investitii eligibile:

 • promovare si sprijin pentru dezvoltarea si implementarea metodelor inovatoare in vederea organizarii flexibile a muncii, inclusiv noi forme / practici si imbunatatirea conditiilor de munca, precum:

a.    diseminarea modelelor flexibile de organizare capabile sa coreleze cerintele de competitivitate ale companiilor cu reglementarile din domeniul sanatatii si securitatii la locul de munca
b.    activitati-suport pentru adoptarea noilor forme de organizare, pentru a incuraja reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie
c.    furnizare de programe de formare profesionala pentru intreprinzatori si manageri in vederea dezvoltarii aptitudinilor necesare pentru asigurarea proceselor dereorganizarea interna a intreprinderilor in corelare cu modularizarea / reducerea programului de lucru, inclusiv activitati pilot pentru implementarea formelor netraditionale de organizare a muncii
d.    suport pentru implementarea formelor contractuale de tip “family friendly” adaptate programului de lucru, inclusiv programe de lucru flexibile dedicate angajatilor varstnici

 • promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical si pentru managerii din domeniul sanitar, precum:

a.    identificarea si implementarea noilor forme organizationale si asigurarea calitatii si eficientei managementului sistemului de sanatate publica la nivel local
b.    formare profesionala pentru specialistii din domeniul sanatatii, atat la nivel managerial cat si de executie, pentru a raspunde noilor modele organizationale necesare managementului descentralizat din sistemul de sanatate
c.    formare profesionala pentru a asigura implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate etc.

 • campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca, inclusiv:

a.    activitati pentru promovarea principiului egalitatii de sanse, inclusiv facilitarea accesului la interventiile finantate pentru toate categoriile de lucratori
b.    activitati pentru imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor la inovatiile tehnologice si organizationale, in special femei, angajati varstnici, persoane cu un nivel scazut de calificare si grupuri vulnerabile
c.    activitati de crestere a constientizarii in vederea promovarii egalitatii de sanse si protectiei grupurilor vulnerabile etc.

 • elaborarea, autorizarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru initiere si perfectionare / specializare, inclusiv formare profesionala specifica, privind noile tehnologii, inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor, controlul poluarii si protectia mediului, precum:

a.    formare profesionala, inclusiv formare profesionala specifica, pentru facilitarea introducerii de noi procese tehnologice si organizatorice care sa respecte normele de protectie a mediului
b.    formare profesionala pentru intreprinzatori si manageri privind inovatia tehnologica, inclusiv TIC si in sectoare competitive cu potential ridicat de dezvoltare
c.    formare profesionala, inclusiv formare profesionala specifica si stagii de practica in vederea asigurarii competentelor necesare pentru angajatii din intreprinderi ocupati in functii de cercetare si dezvoltare, si inovare tehnica si tehnologica
d.    formare profesionala si asistenta pentru cresterea nivelului de constientizare al intreprinzatorilor si managerilor privind cerintele de forta de munca inalt calificata, cerintele de cercetare si inovare tehnologica si organizationala a intreprinderii si nevoia de a defini pozitia sectorului tehnologic in cadrul companiei
e.    activitati-suport privind atat procesele de inovare si adaptare la schimbarile economieicat si procesele productive cu scopul de a minimiza impactul schimbarilor la nivel teritorial etc.

 • promovarea schimburilor de experienta transnationale in vederea cresterii adaptabilitatii, precum:

a.    studii, analize privind identificarea modelelor europene pentru imbunatatirea adaptabilitatii intreprinderilor si a lucratorilor
b.    schimb de experienta si stagii de practica in vederea cresterii adaptabilitatii
c.    pregatire in vederea testarii si implementarii noilor modele de organizare a muncii

 • premii pentru calitate si certificarea calitatii pentru intreprinderile care promoveaza organizarea flexibila a muncii si servicii vizand facilitarea reconcilierii activitatii profesionale cu viata de familie pentru proprii angajati, precum:

a.    masuri de sprijin pentru asigurarea conditiilor contextuale favorabile prin implicarea intreprinderilor, partenerilor sociali si a altor actori relevanti, pentru promovarea principiului egalitatii de sanse
b.    sprijin pentru retele intre intreprinderi in vederea promovarii calitatii
c.    cresterea constientizarii si consolidarea politicilor privind standardele de calitate, inclusiv transferul de bune practici
d.    sprijin pentru intreprinderi pentru dezvoltarea si implementarea modelelor organizationale adecvate etc.

 • dezvoltare si furnizare module de formare profesionala si activitati de diseminare pentru crearea unei culturi privind protectia mediului, imbunatatirea competentelor privind controlul poluarii, respectarea si asigurarea protectiei mediului
 • furnizarea programelor de formare profesionala, inclusiv formare profesionala specifica, destinate operatorilor tehnici din domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice
 • activitati inovatoare, interregionale si trnasnationale in vederea promovarii adaptabilitatii lcuratorilor si a intreprinderilor

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 3 ani.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 15% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.