Operatiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii Cercetare-Dezvoltare existente si crearea de noi infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare (laboratoare, centre de cercetare)

Obiective:

 • cresterea capacitatii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare si atragerea de tineri si de specialisti de inalta calificare, atat pentru institutii de Cercetare-Dezoltare (universitati si institute Cercetare-Dezvoltare), cat si pentru firme care au departamente de cercetare;
 • intarirea ofertei de cunostinte realizata de universitati si institute de Cercetare-Dezvoltare;
 • stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre institutii de Cercetare-Dezvoltare si intreprinderi;
 • stimularea cererii de inovare a intreprinderilor;
 • sustinerea formarii si dezvoltarii firmelor bazate pe inalte tehnologii

Beneficiari eligibili:

 • institutii de invatamant superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora, inclusiv spitale clinicesi universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si Legii spitalelor nr 270/2003, cu modificarile si completarile ulterioare), cu activitate de cercetare in statut / ROF;
 • institutii de Cercetare-Dezvoltare de drept public:

- institute nationale de cercetare-dezvoltare,

- institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura,

- institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice sau de drept public,

- centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale.

Categorii de proiecte finantabile:

 • Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente cu achizitionare de noi instrumente si echipamente si cu lucrari de modernizare a locatiilor de cercetare.
 • Proiecte de constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre de cercetare, institute si laboratoare in cadrul organizatiilor publice de cercetare existente, care isi extind aria de activitate sau deschid noi directii de cercetare.

Tipuri de activitati finantate in cadrul acestei operatiuni:

 • activitati privind modernizare/extindere/constructie cladiri (inclusiv, unde este cazul, realizarea proiectului de executie si obtinerea autorizatiei de construire si darea in functiune a cladirilor);
 • achizitionarea de active corporale (cladiri, aparatura, instrumente, echipamente) si active necorporale pentru C-D, precum si instalarea/punerea in functiune a echipamentelor;
 • management de proiect (inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul).

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • pentru achizitia de teren (sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
 • pentru amenajarea terenului
 • pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului
 • pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 • pentru proiectare
 • cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie publica
 • pentru consultantasi expertiza
 • pentru asistenta tehnica
 • pentru constructii si instalatii
 • pentru montaj utilaje tehnologice
 • pentru achizitia de instalatii si utilaje
 • pentru organizarea de santier
 • pentru plata cotelor legale
 • diverse si neprevazute pentru proiectele de infrastructura se considera eligibile daca sunt detaliate prin documente justificative, in limita a 10% din valoarea cumulata a categoriilor
 • pentru darea in exploatare
 • pentru achizitionarea de cladiri si spatii
 • pentru inchirieri de echipamente si utilaje (altele decat pentru cercetare), care contribuie in mod direct la realizarea obiectivelor proiectului
 • pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
 • pentru achizitia de active fixe necorporale
 • cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
 • cheltuieli generale de administratie
 • cheltuieli aferente managementului de proiect

Alocare financiara:
Valoarea asistentei publice nerambursabile este cuprinsa intre 4.000.000 lei si 60.000.000 lei, reprezentant 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi in nici un caz echivalentul in lei a 50 milioane euro.