1.1.1.Educatie mai buna pentru toti

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Educatiei Nationale
 • agentii, structuri si alte organisme aflate in subordinea / coordonarea MEN si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale
 • inspectorate scolare judetene si institutii afiliate / subordonate / coordinate
 • furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si private
 • parteneri sociali din invatamantul preuniversitar – de ex., organizatii sindicale
 • ONG-uri
 • consortii cu relevanta in domeniul educatiei si formarii profesionale
 • institute / centre de cercetare – dezvoltare in domeniul educatiei si formarii profesionale acreditate

Obiective operationale:

 • dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la competente cheie si profesionale pentru toti
 • dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere scolara, mediere scolara si a altor servicii si instrumente alternative care sa sprijine cresterea participarii la educatie si formare profesionala, precum si imbunatatirea performantelor scolare
 •  imbunatatirea si restructurarea sistemului de invatamant preuniversitar, inclusiv asigurarea calitatii, perfectionarea personalului si promovarea inovarii

Investitii eligibile:

 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea de metodologii, instrumente si proceduri pentru managementul si asigurarea calitatii, managementul educational, evaluare si acreditare, descentralizare, examinarea si evaluarea elevilor, inspectie scolara, inclusiv contructia / actualizarea si implementarea de sisteme de indicatori de referinta
 • dezvoltarea / implementarea / integrarea instrumentelor si practicilor de educatie inclusiva, crearea / dezvoltarea de mecanisme care sa sprijine cresterea accesului si participarii la educatia si formarea profesionala initiala
 • dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea si implementarea instrumentelor de orientare si consiliere, precum si servicii conexe
 •  imbunatatirea / furnizarea serviciilor de mediere scolara, servicii de sprijin si servicii conexe pentru elevii cu dizabilitati, elevii de etnie rroma si din mediul rural, persoane apartinand altor grupuri vulnerabile
 • formarea si perfectionarea persoanelor apartinand grupurilor tinta (cu exceptia grupului tinta “elevi”) in vederea elaborarii / actualizarii / revizuirii / testarii / implementarii de metodologii, instrumente si proceduri
 • dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea si implementarea standardelor de pregatire profesionala si a curriculei (inclusiv revizuire planuri de invatamant, programe scolare, elaborare / revizuire auxiliare curriculare, elaborare material didactic etc.) si, dupa caz, dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea si implementarea standardelor de pregatire profesionala
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea instrumentelor, metodologiilor si sistemelor pentru recunoasterea / validarea / certificarea invatarii anterioare, pentru dezvoltarea de curricule in sprijinul achizitiilor de competente cheie, inclusiv pentru evaluarea achizitiilor de competente cheie si profesionale
 • activitati extracurriculare, inclusiv actiuni inovatoare
 •  introducerea si extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare si invatare, management si planificare in invatamantul preuniversitar
 • dezvoltarea si implementarea solutiilor / instrumentelor software pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale
 • realizarea de studii si analize in sprijinul dezvoltarii si implementarii instrumentelor / mecanismelor / serviciilor pentru managementul educational, evaluare si acreditare, examinarea si evaluarea elevilor, inspectie scolara, dezvoltare de curricule, adaptarea la nevoi de formare ale grupurilor tinta
 • infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele si parteneriate, retele virtuale si comunitati de practica pentru imbunatatirea educatiei si formarii profesionale initiale, inclusiv schimbul de bune practici si integrarea acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte
 • dezvoltare, actualizare si management de baze de date in vederea asigurarii si managementului calitatii in invatamantul preuniversitar, inclusiv pentru corelarea ofertei de pregatire cu cerintele pietei muncii si monitorizarea participarii la educatie, corelarea si conectarea cu alte baze de date relevante
 • organizarea de evenimente pentru informarea, constientizarea, valorificarea si diseminarea informatiilor privind proiectul si rezultatele acestuia
 •  introducerea unor sesiuni / module specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectul pentru diversitate destinate grupurilor tinta
 • integrarea principiului dezvoltarii durabile in instrumentele si metodologiile, procesele de predare si instruire si activitatile dezvoltate, in vederea cresterii gradului de constientizare asupra problemelor de mediu, prevenirea poluarii etc.
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 500.000 euro si maximum 3.000.000 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.

In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 25% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.