Axa Prioritara 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul Major de Interventie 2.3. – Acces si participare la FPC

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic NR. 182

Formare profesionala continua pentru angajati

Obiectivul operational: promovarea accesului angajatilor la programele de FPC, in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete

 

Operatiuni orientative:

 • Furnizare cursuri de calificare si recalificare a angajatilor
 • Acordare de sprijin si stimulente angajatilor in vederea participarii la FPC
 • Sprijinirea angajatilor pentru validarea cunostintelor dobandite anterior
 • Acordare de facilitati pentru persoanele „greu de motivat” (adultii necalificati sau cu un nivel scazut de calificare)

 

Grup tinta eligibil: angajati ai intreprinderilor / institutiilor din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala. 50% din grupul tinta eligibil va fi format din persoane care au domiciliul / resedinta in zonele / judetele / orasele foste industrializate, inclusiv zonele limitrofe acestora (in limita a maxim 50 de km de la localitatea fosta industrializata)

 

Beneficiari eligibili:

 • Furnizori de FPC autorizati, publici si privati
 • Centre autorizte de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale
 • ONG-uri
 • Organizatii sindicale si patronate
 • Asociatii profesionale, camere de comert si industrie

Proiectul trebuie sa fie implementat in parteneriat, compus din una sau mai multe entitati cu personalitate juridica inregistrate in Romania sau inregistrate in alte state membre UE.

Activitati eligibile:

 • Sprijinirea angajatilor in vederea participarii la FPC pentru obtinerea unei calificari sau pentru cresterea nivelului de calificare (respectiv trecerea de la un nivel de calificare la un alt nivel superior), inclusiv asigurarea costurilor de transport, hrana pe durata desfasurarii formarii, stimulente menite sa imbunatateasca participarea eficienta a angajatilor la FPC prin finantarea bazata pe performante etc.
 • Sprijinirea angajatilor in vederea validarii si certificarii rezultatelor invatarii anterioare
 • Campanii de promovare adresate angajatilor si angajatorilor privind beneficiile participarii la programele de FPC care ofera calificare completa / recalificare
 • Schimb de experiente si diseminarea bunelor practici si a lectiilor invatate in domeniul FPC

Cheltuieli eligibile:

-  Cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului

 • Salarii si asimilate acestora
 • Onorarii
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

-  Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna

 • Transport persoane (personal propriu, participanti, alte persoane)
 • Transport materiale si echipamente
 • Cazare
 • Diurna (pentru personalul propriu)

-  Cheltuieli pentru derularea proiectului

 • Servicii de sonorizare
 • Traducere si interpretare
 • Prelucrare date
 • Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice
 • Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau electronic
 • Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli aferente activitatilor subcontractate (externalizate)

 • Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara, inclusiv managementul proiectului si consultanta juridica
 • Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) in vederea furnizarii unor servicii:
  • Organizare de evenimente
  • Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor / personalului propriu
  • Audit financiar extern
  • Expertiza contabila
  • Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire / formare
  • Editarea si tiparirea de materiale publicitare

-  Taxe

 • Taxe pentru participarea la programe de formare / educatie

-  Cheltuieli pentru inchirieri si leasing, necesare derularii activitatilor proiectului

 • Inchiriere (locatii, bunuri)
 • Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing

-  Subventii (ajutoare, premii) si burse

 • Subventii (ajutoare, premii) angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin financiar suplimentar in vederea participarii la formarea profesionala continua
 • Subventii (ajutoare, premii) pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor
 • Premii in cadrul unor cursuri

-  Cheltuieli indirecte / cheltuieli generale de administratie

 • Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar
 • Utilitati
 • Servicii de administrare a cladirilor
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
 • Arhivare documente
 • Amortizare active
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
 • Conectare la retele informatice
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica
 • Abonamente la publicatii de specialitate
 • Materiale consumabile

-  Cheltuieli de informare si publicitate

-  Cheltuieli de tip FEDR

 • Instalatii tehnice
 • Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
 • Alte cheltuieli pentru investitii

Alocare financiara:

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minim echivalentul in lei a 500.000 euro si maxim echivalentul in lei a 2.000.000 euro, reprezentand maximum 98% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 10 luni.