PROGRAMUL NATIONAL MULTIANUAL PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII IN MEDIUL RURAL

Descriere program:

Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural.

Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private infiintate in mediul rural prin cresterea numarului de locuri de munca si al IMM in mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor infiintate in mediul rural la sursele de finantare, in contextul reducerii discrepantelor economice dintre mediul urban si cel rural.

Solicitanti eligibili:

Societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale care au cel mult 5 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data inscrierii in Program si au sediul social si punctul/punctele de lucru in mediul rural.

Valori ale finantarii nerambursabile:

- Maxim 90% valoare AFN, dar nu poate depasi suma de 125.000 lei pentru fiecare beneficiar;
- Minim 10% contributie proprie.

Cheltuieli eligbile:

 • Spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri;
 • Echipamente IT tehnica de calcul;
 • Mobilier;
 • Promovare / Site web;
 • Consultanta;

Criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de prevederile Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
 • au capital social integral privat;
 • au sediul social si punctul/punctele de lucru in mediul rural;
 • asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului (anexa nr.13) si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • au cel mult 5 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare nerambursabile;
 • angajeaza pana la depunerea decontului minim 1 salariat;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Documente necesare:

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimii 2 ani fiscali
 • Extras din Revisal
 • Certificatul unic de inregistrare in copie
 • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii
 • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii)
 • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat