Sub-masura 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

Descriere program:

Submasura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” contribuie la domeniul de interventie “Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale”. Incadrarea se va face oferindu-se sprijin pentru studii si investitii asociate cu intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural si natural al satelor al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoarea naturala, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica.

Solicitanti eligibili:

Beneficiarii eligibili sunt:

 • Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare
 • ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare
 • Unitati de cult conform legislatiei in vigoare
 • Persoane fizice autorizate / societati comerciale, care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B

Sediul social si punctul / punctele de lucru ale solicitantului trebuie sa fie situate in spatiul rural, activitatea desfasurandu-se in spatiul rural.

Valori ale finantarii nerambursabile:

Sprijinul public nerambursabil acordat va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 200.000 euro.

Pentru proiectele generatoare de venit, se va aplica schema de MINIMIS aferenta sub-masurii 7.6 – Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate concervarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii sprijituale.

Criterii de eligibilitate:

Solicitantii care depun proiecte pentru patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B, trebuie sa se regaseasca in Lista monumentelor istorice 2014, conform Ordinului Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2314 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata
 • Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regionala / judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura
 • Investitia sa se realizeze in spatiul rural
 • Introducerea investitiei din patrimoniul cultural de clasa B in circuitul turistic la finalizarea acesteia
 • Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea / mentenanta investitiei pe o perioada de minimim 5 ani, de la ultima plata

Documente necesare:

 • Studiul de fezabilitate / Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
 • Memoriul justificati (in cazul dotarilor)
 • Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei
 • Hotararea / hotararile consiliului local privind aprobarea modificarilor si / sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente
 • Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / administrare al ONG-urilor, Unitatilor de Cult, Persoanelor Fizice Autorizate / societatilor comerciale pe o perioada de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari, conform cererii de finantare
 • Document care sa ateste angajamentul solicitantului ca va obtine si depune documentatia de la ANPM inainte de semnarea contractului de finantare
 • Hotararea / Hotararile Consiluilui Local pentru implementarea proiectului cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii):

  • Necesitatea si oportunitatea investitiei
  • Lucrarile vor fi prevazute in bugetul / bugetele local/e pentru perioada de realizare a investitiei in cazul obtinerii finantarii
  • Angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere / mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati
  • Caracteristici tehnice ale investitiei / investitiilor propuse
  • Nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al comunei / ONG pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului
 • Hotararea Adunarii Generale pentru implementarea proiectului specific fiecarei categorii de solicitanti (ONG, Unitate de cult, PFA, SRL) pentru implementarea proiectului cu referire la urmatoarele punctele:

  • Necesitatea si oportunitatea investitiei
  • Lucrarile vor fi prevazute in bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii
  • Angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere / mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati
  • Caracteristici tehnice ale investitiei / investitiilor propuse
  • Nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului
 • Certificatul de inregistrare fiscala
 • Incheiere privind inscrierea in registrul asociatiilor si fundatiilo, ramasa definitiva / certificat de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor SAU
 • Actul de infiintare si statutul Asezamantului Monahal (Manastire, Schit sau Metoc) SAU
 • Actul constitutiv, certificatul de inregistrare a firmei, Hotararea tribunalului de pe langa ONRC, certificat constatator eliberat de la ONRC.
 • Documente de la banca / trezorerie cu datele de identificare ale bancii / trezoreriei si ale contului aferent proiectului FADR
 • Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila intocmit de solicitant
 • Declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca dupa realizarea investitiei din patrimoniul cultural de clasa B, aceasta va fi inscrisa intr-o retea de promovare turistica
 • Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica SAU notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica
 • Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
 • Dovada eliberata de Muzeul Judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila
 • Extrasul din strategie din care rezulta ca investitia este in corelare cu orice strategie de dezvoltare nationala / regionala / judeteana / locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii, precum si copia hotararii de aprobare a strategiei
 • Avizul privind relevanta investitiei cu obiectivele strategiei de dezvoltare sustenabila integrata a Deltei Dunarii 2030 emis de ADI ITI DELTA DUNARII, pentru proiectele din teritoriul ITI DELTA DUNARII
 • Document eliberat de Consiliul Local din care sa rezulte numarul de activitati desfasurate ce au avut loc in ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finantare
 • Alte documente justificative