Sub-masura 6.4. – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati nonagricole

Descriere program:

Submasura 6.4 „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” in mediul rural se incadreaza in masura ”Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor” si contribuie la domeniile de interventie: “Facilitarea furnizarii si a utilizarii surselor regenerabile de energie, a sub‐produselor, a deseurilor si reziduurilor si a altor materii prime nealimentare, in scopul bio‐economiei” si “Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca’’

Submasura 6.4 „Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” are ca scop:

- Stimularea mediului de afaceri din mediul rural

- Cresterea numarului de activitati neagricole desfasurate in zonele rurale

- Dezvoltarea activitatilor neagricole existente

- Crearea de locuri de munca

- Cresterea veniturilor populatiei rurale

- Reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban

- Diversificarea activitatilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodariilor agricole prin practicarea de activitati neagricole in vederea cresterii veniturilor si crearii de alternative ocupationale

Cui se adreseaza programul:

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub‐masura sunt:

- Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural;

- Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Categorii de beneficiari eligibili:

- Persoana fizica autorizata PFA

- Intreprindere individuala II

- Intreprindere familiala IF

- Societate in nume colectiv – SNC

- Societate in comandita simpla – SCS

- Societate pe actiuni – SA

- Societate in comandita pe actiuni – SCA

- Societate cu raspundere limitata – SRL

- Societate comerciala cu capital privat

- Societate agricola

- Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1, care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activitati neagricole

- Cooperativa agricola de grad 1 de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a efectivelor de animale

- Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual

- Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical individual

Valori ale finantarii nerambursabile:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Acesta poate fi de 90% in urmatoarele cazuri:

- Pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism

- Pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati neagricole. In cazul fermierilor, sprijinul se majoreaza la 90% daca acestia sunt:

  • Persoane fizice inregistrate in registrul APIA sau ANSVSA cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii cererii de finantare
  • Persoane juridice – microintreprinderi care au ca principala activitatea activitatea agricola, desfasurata cu cel putin 12 luni consecutive inaintea depunerii Cererii de Finantare

Nu exista intensitati intermediare.

Valoarea ajutorului nerambursabil nu va depasi 200.000 euro / beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Criterii de eligibilitate:

Pentru a putea primi sprijin in cadrul sub‐masurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie persoana juridica romana

- sa aiba capital 100% privat

- sa actioneze in nume propriu

- sa asigure surse financiare stabilite si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului

- sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili

- investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura. Domenii asoperite in cadrul sub-masurii sunt:

  • activitati de productie (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice)
  • activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
  • activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica)
  • furnizarea de servicii, inclusiv contructii, reconstructii si / sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice, administrative)
  • fabricarea de peleti si brichete din masa)

- localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul rural

- solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei

-  viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico‐economice

-  intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate

- investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului

Documente necesare:

- Documente care dovedesc capacitatea si sursa de co‐finantare a investitiei emise de o institutie financiara in original (extras de cont si/ sau contract de credit) in termen de maxim 90 de zile de la primirea notificarii privind selectarea cererii de finantare;

- Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale, emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si daca este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat.

- Document emis de DSVSA

- Document emis de DSP judeteana

- Acord de mediu fara studiu de impact in cazul proiectelor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului (daca tipul proiectului impune). Proiectul tehnic, insotit de graficul de realizare a investitiei, in cazul in care investitia se realizeaza pe baza acestuia se va depune in vederea avizarii de catre CRFIR in termen de maxim 3 luni, respectiv in maxim 6 luni de la primirea notificarii, in situatiile in care exista contestatii sau litigii privind procedura de achizitii de servicii de proiectare.

- Acordul de mediu insotit de Studiu de impact in cazul proiectelor care necesita evaluarea impactului asupra mediului (in termen de 6 luni de la primirea notificarii privind selectarea cererii de finantare, respectiv dupa semnarea contractului de finantare cu AFIR).

- Cazierul judiciar al responsabilului legal. Responsabilul legal trebuie sa nu aiba inscrieri in cazierul judiciar care privesc sanctiuni din sfera criminalitatii economico financiare.

- Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 si 40), precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara. In cazul in care solicitantul este infiintat cu cel putin trei ani financiari inainte de anul depunerii Cererii de Finantare se vor depune ultimele trei situatii financiare. Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare.

- Documente pentru terenurile si cladirile pe/ in care sunt/ vor fi realizate investitiile : actul de proprietate asupra terenului sau alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal al terenului: contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 11 ani de la data depunerii cererii de finantare. si, in cazul dreptului de folosinta prin concesionare, contractul de concesiune va fi insotit de o adresa emisa de concedent.

- Copie a extrasului din Registrul agricol cu stampila primariei si mentiunea “Conform cu originalul” (pentru dovedirea calitatii de membru al gospodariei agricole, daca este cazul).

- Copie a extrasului din Registrul ANSVSA/ APIA din care sa reiasa calitatea de fermier, daca este cazul, cu stampila si mentiunea “Conform cu originalul”.

- Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ PFA, titular II, membru IF).

- Documente care atesta forma de organizare a solicitantului (Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare.)

- Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii,

- Studiu de fezabilitate si proiect ethnic (cu deviz de pret) in cazul poriectelor care prevad constructii

- Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru constructia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agropensiune.

- Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru structura de primire turistica respectiva (in cazul modernizarii/extinderii).