Sub-masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Descrierea Programului:

Submasura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole” contribuie la domeniile de interventie DI 2A “Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole” si  5D “reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si de amoniac din agricultura”.

Sprijinului acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la:

- Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute;

-  Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;

-  Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investitii;

- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate.


Solicitanti Eligibili:

Solicitantiii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

-          Persoana fizica autorizata PFA

-          Intreprinderi individuale II

-          Intreprinderi familiale IF

-          Societate in nume colectiv – SNC

-          Societate in comandita simpla – SCS

-          Societate pe actiuni – SA

-          Societate in comandita pe actiuni – SCA

-          Societate cu raspundere limitata – SRL

-          Societate comerciala cu capital privat

-          Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetaredezvoltare si didactice din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat

-          Societate agricola

-          Composetsorate, obstile si alte forme associative de proprietate asupra terenurilor

-          Societate cooperativa agricola

-          Cooperativa agricola

-          Grupuri de producatori care deserves intereselor membrilor care au calitatea de fermieri


Valori ale Finantarii Nerambursabile:

1. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO: Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici ( 8.000-11.999SO),
 • in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

2. In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO: Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

 • in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;
 • in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respective maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;
 • in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

3. In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori – 50% intensitate sprijin fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.


Criterii de Eligibilitate:

Nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili pentru aceasta submasura fermierii care detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8.000 SO.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

- Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili

- Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minim 8.999 SO (valoarea productiei standard)

- Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin sub-masura:

 • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare,
 • Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor;
 • Investitii in infiintarea/inlocuirea plantatiilor pentru strugurii de masa si alte culturi perene ,
 • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii si investitii de conformare cu noi standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie,
 • Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari,
 • Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma),
 • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara intr-un proiect de investitii la nivel de ferma,
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu,
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu,
 • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013.

- Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei

- Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate in baza documentatiei tehnico-economice

- Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului

- In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme / echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice:

 • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri
 • Investitia prevede contorizarea apei

- Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie Agricola – se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii

- Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatatia Agricola

- Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica prin utilizarea biomasei, trebuie sa demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termica de 10%

- Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara

- Solicitantul va demonstra ca profitul mediu annual (ca medie a utilimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

-  In cazul procesarii la nivel de ferma, material prima procesata va fi produs agricol si produsul rezultat va fi doar un produs din Anexa I la Tratat.


Documente Necesare:

- Documente care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare (extras de cont si/ sau contract de credit)

- Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale

- Document emis de DSVSA

- Document emis de DSP judeteana conform protocolului de colaborare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica (pentru unitatile supuse avizarii sanitare, conform legislatiei in vigoare, sau Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica, sau Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena

- Acord de mediu fara studiu de impact in cazul proiectelor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului (daca tipul proiectului impune).

- Proiect tehnic

- Acordul de mediu

- Cazierul judiciar al responsabilului legal.