Sub-masura 4.1.a – Investitii in exploatatii pomicole

Descriere program:

4.1a „Investitii in exploatatii pomicole” se incadreaza in masura 4. Investitii in active fizice – și contribuie la domeniul de interventie DI 2A “Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurarii și modernizarii fermelor, in special in vederea creșterii participarii și orientarii catre piata, cât și a diversificarii agricole.”

Sprijinul acordat prin aceasta submasura, va contribui la:

Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, creşterea calitatii produselor obtinute şi imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;

Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivelul fermei şi a comercializarii directe a produselor obtinute;

Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;

Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii şi utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie.

 

Beneficiari Eligibili:

Persoana fizica autorizata PFA

Intreprinderi individuale II

Intreprinderi familiale IF

Societate in nume colectiv – SNC

Societate in comandita simpla – SCS

Societate pe actiuni – SA

Societate in comandita pe actiuni – SCA

Societate cu raspundere limitata – SRL

Societate comerciala cu capital privat

Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile şi unitatile de cercetare – dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat

Societate agricola

Societate cooperativa agricola (care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri)

Cooperativa agricola, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri

Grup de producatori, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri

Composesorate, obsti si alte forme associative de proprietate asupra terenurilor

Valori ale finantarii nerambursabile:

Prin Submasura 4.1a se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% pâna la maximum 90%, astfel:

Ferme mici 8.000 – 11.999 SO – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 100.000 € pentru achizitii simple;
 • 300.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
 • 450.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Ferme medii 12.000 – 250.000 SO – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 200.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
 • 900.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire și material de plantare fructifer – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 600.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

Ferme mari > 250.000 SO – Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 250.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 • 750.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie);
 • 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Forme asociative – Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depași:

 • 350.000 € pentru investitiile care presupun achizitii simple;
 •  600.000 € pentru obtinere material de inmultire și material de plantare fructifer;
 • 750.000 € in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie);
 • 1.050.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole (productie, procesare, comercializare).

Criterii de eligibilitate:

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:

Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili

Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile / operatiunile eligibile prevazute prin sub-masura:

 • Investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusive in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole
 • Investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusive in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor
 • Infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii, doar ca o componenta secundara a proiectului
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si component secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu
 • Investitii in instalatii pentru produscerea de energie electrica si / sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri / produse secundare rezultate din activitatea Agricola si / sau forestiera, atat din ferma proprie cat si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusive consumului propriu
 • Infiintarea si / sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari
 • Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri, in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii
 • Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor

Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate in baza documentatiei tehnico-economice

Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standard impuse de legislatia nationala si europeana, inclusive pe cele cu privire la efectele asupra mediului; in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului

Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative eligibile

In cazul infiintarii si / sau reconversiei, solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructiver din categoria biologica certificate sau dintr-o categorie superioara

In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificate sau dintr-o categorie superioara

Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

 • In cazul investitiilor care presupun reconversie si / sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si / sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 8.000 SO
 • In cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si / sau infiintarea plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si / sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusive pepinere pomicole detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie Agricola, trebuie sa fie de minimum 8.000 SO

-          Suprafata infiintata / replantata prevazuta prin proiect, trebuie sa fie echivalenta cu minimum:

 • 7.000 SO in cazul culturii de capsuri in camp si in spatii protejate (1 ha pentru capsuni in camp si 0.19 ha pentru capsuri in spatii protejate)
 • 6.000 SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha)
 • 3.000 SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.19 – 1.1 ha, in functie de specie). In acest caz, peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme / echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate urmatoarele conditii minime:

 • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri
 • Investitia prevede contorizarea apei

In cazul procesarii la nivelul fermei, atat material prima procesata cat si rezultatul procesarii, trebuie sa fie incluse in Anexa I la Tratat. In cazul comercializarii, vor fi spijinite doar produse incluse in Anexa I

Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea / dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si component secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma

Investitiile in infiintarea si / sau mdoernizarea instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei, sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o component secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea / dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare)

Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica prin utilizarea biomasei, se va demonstra prin utilizarea unui procent minim de energie termica de 10%

Solicitantul va demonstra ca profitul mediu annual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali), nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie Agricola, se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii

Specii eligibile pentru sprijin prin sub-programul tematic pomicol:

 

Specia
A. Pomi fructiferi    
Măr Păr Gutui
Prun Cireş Vişin
Cais Piersic Nectarin
Nuc Migdal Alun
Castan    
B. Arbuşti fructiferi    
Coacăz negru Coacăz roşu Coacăz alb
Agriş Zmeur de grădină Afin de cultură
Mur de grădină, Mur cu ghimpi sau fară Măceş Soc negru
Trandafir pentru petale Lonicera caerulea Corn
Cătină Scorușul negru (aronia)  
C. Căpşun    

 

 

Documente necesare:

Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinantare a investitiei emise de o institutie financiara in original (extras de cont si/ sau contract de credit).

Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Directia Generala a Finantelor Publice și de primariile pe raza carora işi au sediul social și puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, daca este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor catre bugetul consolidat.

Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info.

Document emis de DSP judetean conform protocolului de colaborare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena şi sanatate publica.

Dcord de mediu fara studiu de impact in cazul proiectelor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului (daca tipul proiectului impune).

Proiectul tehnic, insotit de graficul de realizare a investitiei.

Acordul de mediu in cazul proiectelor care necesita evaluarea impactului asupra mediului (in termen de 6 luni de la primirea notificarii privind selectarea cererii de finantare, respectiv dupa semnarea contractului de finantare cu AFIR.

Cazierul judiciar al responsabilului legal.