Sub-masura 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole silvice

Componenta – Infrastructura de acces agricola 

Descriere program:

Sub-masura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice”, componenta “Infrastructura de acces agricola”, contribuie la domeniile de interventie “Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii participarii si orientarii catre piata, cst si a diversificarii agricole” si la “Imbunatatirea performantei economice a padurilor” si “Eficientizarea utilizarii apei in agricultura” si vizeaza investitii in constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).

Solicitanti eligibili:

Unitati administrativ teritoriale si / sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

Valori ale finantarii nerambursabile:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.000.000 Euro/proiect.

Criterii de eligibilitate:

  • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura
  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
  • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata.
  • Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii / administrarii terenului pe care se realizeaza investitia. Indeplinirea acestui criteriu se face in baza verificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al UAT / ADI, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia / acestora si, daca este cazul, a documentelor de modificare ulterioara a acestuia
  • Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent

Documente necesare:

  • Certificat/e care sa ateste lipsa datoriilor fiscale restante, emise de Directia Generala a Finantelor Publice si, daca este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidate
  • Acord de mediu (daca tipul proiectului impune si acesta nu a fost depus odata cu Cererea de Finantare).
  • Proiectul Tehnic, in vederea avizarii de catre CRFIR, in termen de maxim 3 luni, respectiv in maxim 6 luni de la primirea notificarii, in situatiile in care exista contestatii sau litigii privind procedura de achizitii de servicii de proiectare.
  • Cazier judiciar al responsabilului legal.