PROGRAMUL NATIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE

Descriere program:

Programul national multianual de microindustrializare, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in sectoare prioritare, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM.

Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare il constituie sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare.

Solicitanti eligibili:

Notiunea de “intreprindere unica” include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

 • intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 • o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.

Valori ale finantarii nerambursabile:

- Maxim 90% valoare AFN, dar nu poate depasi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar;
- Minim 10% contributie proprie.

Cheltuieli eligbile:

 • Spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri;
 • Echipamente IT tehnica de calcul;
 • Mobilier;
 • Promovare / Site web;
 • Consultanta;

Criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de prevederile Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare  sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
 • au capital social integral privat;
 • asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate;
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • au cel mult 5 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare nerambursabile;
 • angajeaza pana la depunerea decontului minim 2 salariati pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi. Mentine numarul de salariati pe perioada nedeterminata existenti la momentul inscrierii cumulat cu locurile de munca nou create in cadrul programului, pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare nerambursabile;
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Documente necesare:

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimii 2 ani fiscali
 • Extras din Revisal
 • Certificatul unic de inregistrare in copie
 • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii
 • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii)
 • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat

Coduri CAEN eligibile:

Sunt eligibile in cadrul Programului societatile care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente urmatoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentara
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnsi pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgica
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
 • 31 Fabricarea de mobila
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a.