2.3. Prelucrarea si comercializarea pestelui

Obiective:

 • cresterea valorii adaugate la produsele pescaresti
 • sustinerea durabilitatii sectorului primar (acvacultura si pescuit)
 • aprovizionarea pietei interne cu produse autohtone
 • modernizarea si transformarea sectorului de procesare existent

 

Beneficiari eligibili:

 • agent economic – microintreprinderi, IMM-uri
 • intreprindere mare, cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de EURO
 • solicitantul nu se regaseste in Registrul debitorilor
 • solicitantul nu se afla in situatii litigioase cu DGP-AMPOP
 • solicitantul are cel putin un specialist in procesare/ comercializare sau are o persoana cu experienta in procesare/comercializare de cel putin 5 ani

 

Investitii eligibile:

 • construirea de noi unitati de procesare
 • extinderea si modernizarea unitatilor existente
 • achizitionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor si a subproduselor
 • achizitionarea de tehnologii noi si metode de productie inovatoare
 • achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul pestelui si alaltor materii prime necesare procesarii, precum si al produselor din peste
 • achizitionarea de echipamente capabile saimbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor
 • cheltuieli pentru construirea de depozite frigorifice pentru materia primasidepozitarea produselor si subproduselor din peste, precum si a semiconservelor dinpeste
 • construirea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste,precum si a conservelor din peste
 • extinderea si/sau modernizarea capacitatilor de depozitare a pestelui, produselor sisubproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste
 • achizitionarea de instalatii si echipamente destinate exclusiv tratarii, prelucrarii sicomercializarii deseurilor de produse pescaresti si de acvacultura
 • achizitionarea de echipamente pentru imbunatatirea sigurantei si a conditiilor demunca
 • realizarea infrastructurii si achizitionarea de echipamente care vor reduce impactulnegativ asupra mediului (in special prin imbunatatirea folosirii subproduselor si areziduurilor)
 • achizitionarea de software si sisteme de monitorizare pentru managementulunitatilor de procesare
 • prime de asigurare a investitiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului
 • investitii privind energia neconventionala (solarasi/sau eoliana) sunt eligibile inlimita maxima a 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului, cuconditia ca energia astfel obtinuta sa fie folosita numai pentru activitatea de productie ce face obiectul proiectului
 • achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Alocare financiara:
Intensitatea maxima a ajutorului este de :

 • 60% pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii
 • 30% pentru intreprinderile cu mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de euro.

Limita maxima a valorii nerambursabile nu poate sa depaseasca 3.000.000 euro, echivalentul in lei.