Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii exonomice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 Descrierea Programului:

Acest apel de proiecte este organizat in cadrul axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microintreprinderi.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea are ca obiectiv consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala.

Cui se adreseaza programul:

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiect sunt societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

Regiunile de dezvoltare acceptate pentru finantare sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Vest, Centru.

Valori ale finantarii nerambursabile:

Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 25.000 euro si maximum 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.

Perioada de implementare a proiectului:

- In cazul in care proiectul presupune lucrari de constructie: intre 12 si 18 luni

- In cazul in care proiectul presupune doar dotare: intre 6 si 12 luni.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului:

- Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor

- Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile, iar la momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul are deja domeniul de activitate vizat de investitie autorzat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului.

- Solicitantul a desfasurat activitate fara intrerupere pe o perioada corespunzatoare a cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (data de infiintare a intreprinderii trebuie sa fie cel tarziu 01 ianuarie 2015)

- Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1 in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, SAU solicitantul are cel putin un angajat cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare

- Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere

- Locul de implementare a proiectului:

 • Este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare eligibila in care a fost depusa cererea de finantare
 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii
 • Nu sunt eligibile investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov
 • Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 – „Alte activitati referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica
 • Solicitantul detine dreptul de folosire asupra imobilului la momentul depunerii cererii de finantare:
  • Pentru investitii care includ lucrari de constructii:  drept de proprietate privata, drept de concesiune sau drept de superficie, incheiat la notar si valabil pe o perioada de 11 ani
  • Pentru invesitii care includ doar servicii si / sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere, incheiat la notar, valabil pe o perioada de minim 6 ani si inscris la Oficiul Cadastral.

 

Criterii de eligibilitate  ale proiectului:

- Activitatile propuse in proiect trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului – trebuie sa vizeze un singur domeniul de activitate (clasa CAEN)

- Tipuri de investitii eligibile:

 • Active corporale
  • Lucrari de construire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe
  • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
 • Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line

- Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare pentru acelasi tip de activitati, realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

- Valoarea eligibila se incadreaza in limitele indicate prin Ghidul Solicitantului

- Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data limita prevazuta.

Categorii de cheltuieli eligibile:

- Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, inclusiv echipamente cu montaj:

 • Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje, epuismente, devieri de cursuri de apa
 • Cheltuieli aferente activitatilor de consturire / extindere / modernizare a spatiilor de productie / prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI)
 • Cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului
 • Cheltuieli privind organizarea de santier bine justificate si in stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului
 • Cheltuieli diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza

- Cheltuieli pentru dotari:

 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe (Se regasesc in Sub-grupa 2.1 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Sub-grupa 2.2 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6 „Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”)
 • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii d eenergie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului

- Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

- Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line

- Servicii de consultanta / asistenta:

 • Pentru proiecte ce includ lucrari de constructii ce se supun autorizari, sunt eligibile, cumulat, in limita a 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
  • Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact
  • Managementul proiectului si dirigentie de santier
  • Elaborarea cererii de afaceri / a planului de afaceri
  • Serviciile de consultanta / asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si / sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie
 • Pentru proiecte ce nu includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii, sunt eligibile cumulat, in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
  • Managementul proiectului
  • Elaborarea cererii de finantare / a planului de afaceri
  • Serviciile de consultanta / asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si / sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie
 • Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5.000 lei fara TVA

- Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele:

 • Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier
 • Obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de constructie
 • Taxe de amplasament
 • Cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
 • Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
 • Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

- Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

- Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

 

Documente necesare:

- Cerere de finantare

- Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: act constitutiv, contract de societate, statut, impreuna cu toate modificarile

- Certificatul constatator in forma extinsa emis de oficiul registrului comertului de pe lânga tribunalul unde isi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare, in original

- Certificatul de inregistrare a solicitantului, in copie conform cu originalul

- Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul), in copie conforma cu originalul

- Declaratie privind nedeductibilitatea TVA (daca este cazul)

- Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, in copie conforma cu originalul

- Mandatul special/ imputernicire speciala pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este cazul), in original

- Declaratia de eligibilitate, in original. Daca este cazul se vor anexa si decizii privind recuperarea ajutoarelor de stat si dovezi ale efectuarii platii.

- Declaratia privind incadrarea in categoria IMM si, daca este cazul, Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate, in original

- Declaratia de angajament

- Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, in copie conforma cu originalul

 • Bilantul prescurtat (Formular 10)
 • Contul de profit si pierdere (Formular 20)
 • Datele informative (Formular 30)
 • Situatia activelor imobilizate (Formular 40)
 • Notele explicative la situatiile financiare
 • Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor listat (REVISAL)
 • Extras din Registrul salariati si Contracte per salariat din ReviSal

- Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere; Certificatul de urbanism, in copie conforma cu originalul

- Documentele cadastrale si inregistrarea imobilelor in registre:

 • Extras de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, in copie, emisa cu maximum 30 de zile inaintea depunerii
 • Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investitie asupra carora se realizeaza in cadrul acestora, precum si suprafetele aferente
 • Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale
 • Plan de situatie propus pentru realizarea investitiei elaborat de proiectant

- Plan de amplasare a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiect

- Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor

- Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii

- Devizul general pentru proiectele de lucrari – daca este cazul

- Planul de afaceri

- Macheta Proiectii financiare

- Oferte de pret

- CV-uri pentru membrii echipei de management

- Alte documente pe care le considerati relevante pentru proiect (certificari ISO etc.)