Actiunea 1.2.1 – Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere

Tip proiect – Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-up-uri inovatoare

Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii / procese noi sau semnificativ imbunatatite in scopul productiei si comercializarii.

Eligibilitatea solicitantilor:

 • Start-up-uri – intreprindere care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului
 • Spinn-off-uri – intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public

Conditii de eligibilitate start-up:

 • Intreprindere care functioneaza pe teritoriul Romaniei cu o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului
 • Intreprinderea activeaza in oricare din sectoarele economice, cu exceptia sectoarelor pescuit si acvacultura, productia primara de produse agricole, prelucrarea si comercializarii produselor agricole
 • Solicitantul detine un rezultat care poate sa fie brevet / cerere de brevet / teza de doctorat (a directorului de proiect, angajat al start-up-uri) / drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii
 • Intreprinderea solicitanta trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa-si desfasoare activitatea pentru implementarea proiectului
 • Intreprinderea nu a mai beneficiat de ajutoare de stat au ajutoare de minimis acordate pentru aceleasi cheltuieli eligibile din cererea de finantare
 • Valoarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intreprinderea in ultimii 3 ani fiscali trebuie sa fie sub plafonul legal admis pentru ajutorul de minimis (200.000 euro)
 • Directorul de proiect este angajatul start-up-ului

Conditii de eligibilitate start-up:

 • Solicitantul, directorul de proiect, initiatorul spin-off-ului, detine un rezultat care poate sa fie: un brevet / cerere de brevet / teza de doctorat (a directorului de proiect – initiatorul spin-off-ului) / drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii
 • Spin-off-ul trebuie sa dispuna de un spatiu in care sa-si desfasoare activitatea
 • Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizatii de drept public de cercetare

Eligibilitatea proiectului:

 • Scopul si obiectivele propunerii sunt in conformitate cu obiectivele competitiei
 • Proiectul va fi derulat in Romania
 • Valoarea finantarii nerambursabile solicitata se incadreaza in limitele permise si respecta procentele de finantare pe tipuri de cheltuieli
 • Proiectului continte activitati de punere in fabricatie / functiuni / operare / aplicare pentru produs  proces / tehnologie / serviciu
 • Durata proiectului se incadreaza in durata maxima permisa
 • Activitatile nu sunt si nu au mai fost finantate din alte surse publice
 • Propunerea nu se incadreaza in sectoarele economice interzise
 • Activitatile eligibile ale proiectului nu au inceput inainte de data inregistrarii proiectului
 • Proiectul contine activitatea si cheltuieli pentru managementul de proiect si audit final proiect
 • Nu se solicita finantare pentru activitati legate de export
 • Nu va utiliza cu precadere produse nationale in detrimentul produselor importate

Activitati eligibile:

 • Activitati pentru infiintarea si inregistrarea spin-opp-urilor
 • Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
 • Achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
 • Achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor
 • Achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata
 • Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs / proces / tehnologie / serviciu, din care pot face parte de exemplu urmatoarele activitati:
  • Achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente), necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
  • Achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in cliclul productiv, dimensionate la volumul real de productie
  • Elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie / de punere in functiune / de operare / de aplicare
  • Pregatirea de fabricatie / de punere in functiune / de operare (experimentari, testari, incercari, analize)
  • Revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie / punere in functiune / operare / aplicare
  • Punerea in fabricatie / functiune / operare / aplicare pentru produs / proce / tehnologie / serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot / realizarea procesului / tehnologiei / serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului / procedeului / procesului / metodei inovative) – activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect
 • Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs / proces / tehnologie / serviciu)
 • Activitati de informare si publicitate privind proiectului

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala / dezvoltare experimentala – minim 30% din cheltuielile totale eligibile):
  • Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare)
  • Cheltuieli pentru achizitia de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala / dezvoltare experimentala)
  • Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare desfasurarii activitatilor de cercetare-dezvoltare
 • Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului / procesului / tehnologiei / serviciului – minim 40% din cheltuielile totale eligibile:
  • Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul implicat in activitatile de introducere in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului)
  • Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
  • Cheltuieli pentru achizitia de materii prime si materiale, necesare pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului / procesului / tehnologiei / serviciului
  • Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv (aplicatii informatice, licente)
 • Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
  • Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii:
    • Asistenta tehnologica
    • Servicii de transfer de tehnologie
    • Consultanta in meterie de achizitie, protejare si comercializare a drepturilor de proprietate intelectuala
    • Servicii de consultanta referitoare la utilizarea standardelor
  • Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare
    • Servicii de cercetare de piata
    • Servicii in materie de incercari si testari in laboratoarele de specialitate
    • Servicii referitoare la certificarea, testarea si marcarea calitatii produselor obtinute in proiect
 • Cheltuieli generale de administratie (rata forfetara de 25% din totalul costurilor eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii)
 • Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect (obligatorii)
 • Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea spin-off-urilor

Alocare financiara:

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de max 840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, reprezentand maximul 90% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Durata maxima de implementare a proiectului este de maximum 24 de luni.

STATUS: Ghidul Solicitantului este in consultare publica.