3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale

Obiectivul general al masurii vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural,in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

Obiective specifice:

 • cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de servicii imbunatatite
 • cresterea gradului de accesibilitate si asigurarea fluxurilor de circulatie in localitatile rurale afectate de inundatii care beneficiaza de refacerea infrastructurii tehnico-edilitare
 • imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare din localitatile rurale afectate de inundatii

Beneficiari eligibili:

 • comunele prin reprezentantii lor legali,conform legislatiei nationale in vigoare
 • autoritatile locale sau asociatii de dezvoltare intercomunale prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata
 • asoiatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune infiintte conform legislatiei nationale in vigoare
 • ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare
 • persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural / natural de interes local

Investitii eligibile:
- crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza

 • infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea retelei de drumuri de interes local
 • prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa
 • prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei publice de apa uzata
 • prima infiintare si extinderea retelei publice de joasa tensiune si a retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata
 • prima infiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea
 • investitii in statii de transfer pentru deseuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor

-    crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala

 • infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala
 • renovarea cladirilor publice si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri
 • investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile
 • prim infiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale, precum centrele de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoie speciale
 • investitii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora
 • achizitionare de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale, inclusiv construirea de statii de autobuz
 • achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice, daca fac parte din investitia initiala pentru infiintarea serviciului
 • investitii de renovare, modernizare si dotarea aferenta a asezamintelor culturale

- protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural

 • restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural din spatiul rural
 • studii privind patrimoniul cultural din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii
 • achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural

- investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010

Alocare financiara:
Sprijinul public nerambursabil acordat va fi:
- de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica negeneratoare de profit, iar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi:

 • 1 milion Euro / proiect individual in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este un Consiliu local
 • 3 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect individual de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara
 • 2.5 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un Consiliu Local
 • 6 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asiciatie de dezvoltare intercomunitara
 • 500.000 Euro / proiect individual sau proiecte integrate pentru celelalte tipuri de actiuni vizate de aceasta masura, altele decat cele mai sus mentionate

- de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit, iar valoarea sprijinului nu poate depasi 200.000 Euro / beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali