1.1.2. Scoala pentru toti

Obiectiv:

 • dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vietii si cresterea accesului la educatie si formare prin furnizarea unei educatii initiale si continue moderne si de calitate, incluzand invatamantul superior si cercetarea.

Obiective operationale:

 • imbunatatirea managementului si capacitatii unitatilor de invatamant si furnizorilo de educatie si formare profesionala initiala de a asigura calificari relevante pentru nevoile pietei muncii
 • dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la competente cheie si profesionale pentru toti

Beneficiari eligibili:

 • inspectorate scolare judetene si institutii afiliate / subordonate / coordinate
 • institutii de invatamant (ISCED 0-4) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala
 • ONG-uri
 • furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati
 • parteneri sociali din invatamantul preuniversitar – ex. organizatii sindicale
 • consortii cu relevanta in domeniul educatiei si formarii profesionale
 • alte organizatii legal constituite care desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si care demonstreaza ca au in obiectul de activitate al institutiei si activitatea / activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri

Investitii eligibile:

 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea instrumetnelor, metodologiilor si sistemelor pentru recunoasterea / validarea / certificarea invatarii anterioare pentru dezvoltarea de curricule in sprijinul achizitiilor de competente heie inclusiv pentru evaluarea achizitiilor de competente cheie si profesionale
 • dezvoltarea / implementarea / integrarea instrumentelor si practicilor de educatie incluziva, crearea / dezvoltarea de mecanisme care sa sprijine cresterea accesului si participarii la educatia si formarea profesionala initiala
 • elaborarea / dezvoltarea / actualizarea / revizuirea / testarea si implementarea de calificari si standarde de pregatire profesionala in invatamantul profesional si tehnic
 • dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea si implementarea instrumentelor de orientare si consiliere, precum si servicii conexe
 • imbunatatirea / furnizarea serviciilor de mediere scolara, servicii de sprijin si servicii conexe pentru elevi cu dizabilitati, elevi de etnie rroma si din mediul rural, persoane apartinand altor grupuri vulnerabile
 • formarea si perfectionarea persoanelor apartinand grupurilor tinta (cu exceptia grupului tinta “elevi”) in vederea elaborarii / actualizarii / revizuirii / testarii / implementarii de metodologii, instrumente si proceduri
 • dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea si implementarea standardelor de pregatire profesionala si a curriculei si, dupa caz, dezvoltarea / actualizarea / imbunatatirea / testarea si implementarea standardelor de pregatire profesionala
 • elaborarea / actualizarea / revizuirea / testarea / implementarea instrumentelor, metodologiilor si sistemelor pentru recunoasterea / validarea / certificarea invatarii anterioare, pentru dezvoltarea de curricule in sprijinul achizitiilor de competente cheie, inclusiv pentru evaluarea achizitiilor de competente cheie si profesionale
 • activitati extracurriculare (doar in ceea ce priveste educatia nonformala si informala, in sprijinul achizitiilor de competente cheie), inclusiv actiuni inovatoare
 • introducerea si extinderea utilizarii TIC in activitatile de predare si invatare, management si planificare in invatamantul preuniversitar
 • dezvoltarea si implementarea solutiilor / instrumentelor software pentru imbunatatirea proceselor si activitatilor educationale
 • realizarea de studii si analize in sprijinul dezvoltarii si implementarii instrumentelor / mecanismelor / serviciilor pentru dezvoltare de curricule, adaptarea la nevoi de formare ale grupurilor tinta
 • infiintarea , dezvoltarea si consolidarea de retele si parteneriate, retele virtuale si comunitati de practica pentru imbunatatirea educatiei si formarii profesionale initiale, inclusiv schimbul de bune practici si integrarea acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte
 • organizarea de evenimente pentru informarea, constientizarea, valorificarea si diseminarea informatiilor privind proiectul si rezultatele acestuia
 • introducerea unor sesiuni / module specifice de formare care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectul pentru diversitate destinate grupurilor tinta
 • integrarea principiului dezvoltarii durabile in instrumentele si metodologiile, procesele de predare si instruire si activitatile dezvoltate, in vederea cresterii gradului de constientizare asupra problemelor de mediu, prevenirea poluarii etc.
 • activitati inovatoare, interregionale si transnationale

Alocare financiara:
Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre minimum 50.000 euro si maximum 499.999 euro, echivalentul in lei, iar durata de implementare va fi cuprinsa intre minim 6 luni si maxim 18 luni.
In functie de tipul organizatiei care are calitatea de solicitant, contributia este de maximum 25% din valoarea totala eligibila a proiectului propus spre finantare.