Sub-Masura 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

Descriere program:

Submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” contribuie la domeniul de interventie „Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole” si are ca scop:

 • Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole de mici dimensiuni
 • Cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica inregistrata si autorizata PFA
 • Societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1) SRL/SRL-D

Valori ale finantarii nerambursabile:

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5 ani (perioada de 5 ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare nerambursabila fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia IMPLEMENTARII CORECTE a Planului de Afaceri, fara a depasi 3/5 ani (5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea Deciziei de Finantare.

Criterii de eligibilitate:

 • In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei acestora.

  Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

 • Sa fie fermieri care au drept de proprietate si / sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate
 • Sa fie persoane juridice romane
 • Sa actioneze in nume propriu
 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani la data depunerii Cererii de Finantare
 • Sa aiba invatamantul minim de 8 clase
 • Sa se incadreze intr-una din formele de organizare eligibile la data depunerii Cererii de finantare, indiferent de date infiintarii formei respective de organizare:

  • Persoana Fizica inregistrata si Autorizata (PFA, intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale, intreprindere familiala)
  • Societate cu raspundere limitata cu asociat unic / majoritar (majoritate absoluta 50% + 1), reprezentata prin:

   • Asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii
   • Asociat majoritar care are si calitatea de administrator al societatii. In cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate a Deciziei de finantare
 • Sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica
 • Sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in orice etapa de derulare a proiectului
 • Detine o exploatatie agricola care indeplineste urmatoarele conditii:

  • Are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 SO
  • Este inregistrata ca microintreprindere / intreprindere mica
  • Este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentur accesarea sprijinului, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul sub-masurii in Registrul Unic de Identificare – APIA si / sau Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol
 • Sa prezinte un plan de afaceri
 • Nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014 – 2020
 • In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole
 • In cazul infiintarii / reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare
 • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului
 • Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin
 • Sa aiba stabilit domiciliul / sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia

Documente necesare:

 • Copiile documentelor de proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricola;

 • Pentru terenul agricol: documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform prevederilor legislatiei in vigoare (contract de vânzare ‐ cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar, precum si alte documente care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislatiei in vigoare autentificate la notar), si/sau tabelul centralizator cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta si perioade de arendare, emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform prevederilor legislatiei in vigoare (care sa contina sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finantare), si/sau contractul de concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finantare insotit de adresa emisa de concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze;
 • documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda valabile la data depunerii Cererii de finantare. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.
 • Pentru cladiri: actul de proprietate asupra cladirii; alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii (contract de arenda/ concesiune) valabile cel putin 10 ani de la data semnarii Deciziei de finantare;
 • Pentru animale, pasari si familii de albine: extrasul din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara actualizat cu cel mult 30 zile inaintea datei depunerii Cererii de Finantare din care sa rezulte efectivul de animale (suine, bovine, ovine, caprine) detinut si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei; documentul emis de forma asociativa apicola privind inregistrarea stupilor si stupinelor constând in numerele placutelor de identificare pentru fiecare stup si panourile de identificare a stupinelor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si Carnetul stupinei, actualizate cu cel mult 30 de zile inaintea datei depunerii Cererii de Finantare; copia Registrului agricol emis de Primarie actualizat cu cel mult 30 de zile inaintea datei depunerii Cererii de Finantare, din care sa rezulte dreptul de folosinta (proprietate/arenda/concesionare) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale domestice si salbatice aflate in captivitate in cadrul exploatatiei), cu stampila primariei si mentiunea "Conform cu originalul".
 • Copiile situatiilor financiare pentru anii “n” si dupa caz, “n‐1”, unde “n” este anul anterior depunerii Cererii de Finantare, inregistrate la Administratia Financiara
 • Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);
 • Copia Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare;
 • Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemneaza reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care sa reprezinte societatea in relatia cu AFIR si care exercita un control efectiv pe termen lung (de cel putin 8 ani/10 ani in cazul sectorului pomicol) in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective;
 •  Documentele care demonstreaza gradul de rudenie intre asociati/ membrii familiei din cadrul microintreprinderii/ intreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente relevante);
 • Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionala/ certificatului de absolvire/ certificatului de competente profesionale/ documentului emis in urma absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atesta absolvirea invatamântului minim
 • Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifica utilizarea resurselor genetice autohtone
 • Copiile documentelor emise de autoritatile de mediu, sanitar, sanitar‐veterinar, daca este cazul
 • Documentul emis de institutia financiar‐bancara in care sa se mentioneze denumirea si adresa institutiei financiar‐bancare, titularul contului, CUI‐ul titularului si codul IBAN al contului prin care se deruleaza proiectul FEADR