Operatiunea 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Obiective:

 • Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv
 • Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea intreprinderilor

Beneficiari eligibili:

 • Beneficiari eligibili:
 • microintreprinderi si IMM-uri
 • solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul CAEN aferent proiectului pentru care se solicita finantare nerambursabila inscris in certificatul constatator
 • a obtinut profit sau profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar
 • Codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie eligibil
 • Nu desfasoara activitati in niciunul din sectoarele:

- Pescuit si acvacultura
- Productia primara a produselor agricole
- Procesarea si comercializarea produselor agricole
- Sectorul carbonifer

Investitii eligibile:

 • infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari
 • implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu sau de acreditare a laboratoarelor de la punctul a)
 • etichetarea ecologica
 • certificarea produselor/serviciilor/proceselor

Alocare financiara:
Valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil nu poate depasi suma de 840.000 lei (echivalent in lei a 200.000 euro), intr-un procent din valoarea eligibila a proiectului de maximum:

 • 70% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici
 • 60% pentru intreprinderi mijlocii.