Sub-masura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale

 Descriere program:

Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” contribuie la promovarea diversificarii activitatilor agricole prin crearea de activitati noi neagricole, la infiintarea si dezvoltarea de micro-intreprinderi si intreprinderi mici si, implicit, la crearea de locuri de munca, obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economica durabila si reducerea saraciei in spatiul rural.

Submasura vizeaza:

Diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de micro-intreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;

Incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

Nu sunt eligibile activitatile complementare activitatii de baza desfasurate de solicitant.

 Pot aplica pentru acest program de finantare nerambursabila:

Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole1 care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-ups) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul / punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural).

Categorii de solicitanti eligibili:

Persoana fizica autorizata PFA

Intreprindere individuala II

Intreprindere familiala IF

Societate in nume colectiv – SNC

Societate in comandita simpla – SCS

Societate pe actiuni – SA

Societate in comandita pe actiuni – SCA

Societate cu raspundere limitata – SRL

Societate comerciala cu capital privat

Societate agricola

Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum, care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activitati neagricole;

Cooperativa agricola de grad 1.

Valori ale Finantarii Nerambursabile:

Sprijinul public nerambursabil este de:

-  50.000 de euro/proiect, cu exceptia activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro / proiect, in baza unui plan de afaceri.

Nu exista sume intermediare.

Sprijinul nu va depasi 200.000 euro / beneficiar pe durata a trei exercitii financiare consecutive, cu exceptia intreprinderilor unice care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, pentru care sprijinul nu depaseste suma de 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Criterii de eligibilitate:

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili anterior mentionati,

Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri pentru desfasurarea activitatilor neagricole,

Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin sub-masura 6.2. Domeniile acoperite in cadrul sub-masurii sunt:

  • Activitati de productie (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, activitati de prelucrare a produselor lemnoase – productie de combustibil din biomasa, industrie metalurgica, grabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente, fabricare produse electrice, electronice in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului),
  • Activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.),
  • Activitati turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica),\
  • Servicii (medicale, sanitar-veterinare, reparatii masini, unelte, obiecte casnice, consultanta, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice, servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc.)

Sediul social si punctul / punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea propusa prin proiect va fi desfasurata in spatiul rural,

Implementarea planului te afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Documente necesare:

Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi – formularul 20, formularele 30 si 40), precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara. In cazul in care solicitantul este infiintat cu cel putin trei ani financiari inainte de anul depunerii Cererii de Finantare se vor depune ultimile trei situatii financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare.

Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului, inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200).

Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finantare.

Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financia

Documente pentru terenurile si cladirile aferente obiectivelor a caror realizare presupune lucrari de constructii-montaj prevazute in Planul de Afaceri.

Actul de proprietate asupra terenului

Document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal al terenului: contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza proiectul, pe o perioada de cel putin 11 ani de la data depunerii Cererii de Finantare.

Copie a extrasului din Registrul agricol cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul” (pentru dovedirea calitatii de membru al gospodariei agricole,daca este cazul).

Copie a extrasului din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ APIA din care sa reiasa calitatea de fermier, cu stampila si mentiunea „Conform cu originalul” (daca este cazul).

Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/ PFA, titular II, membru IF).

Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului

Notificare de asistenta de specialitate de sanatate publica a conformitatii proiectului cu normele de igiena si sanatate publica.

Cazierul judiciar al solicitantului

Certificate de atestare fiscala care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale, emise de catre Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si punctele de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si, daca este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat.

Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.