Sub-Masura 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Descriere Program:

Submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:

- Instalarea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi/manageri ai unei exploatatii agricole;

- Imbunatatirea managementului, cresterea competitivitatii sectorului agricol, precum si conformitatea cu cerintele de protectie a mediului, igiena si bunastarea animalelor si siguranta la locul de munca;

- Submasura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenti, cu domiciliul stabil in Romania cu un minim de cunostinte de baza, sa se instaleze ca sefi/manageri ai exploatatiei;

- Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate agricola ca sefi/manageri de exploatatie;

- Incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei nationale in general.

Cine poate aplica pentru acest program de finantare:

- Tanarul fermier care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole;

- Persoana juridica cu mai multi actionari unde un tanar fermiers e instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie.

Categoriile de solicitanti eligibili sunt:

- Persoanele fizice inregistrate si autorizate:

 • Individual si independent, ca persoana fizica autorizata;
 • Ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
 • Ca intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale;

- Asociatul unic si administratorul unei societati cu raspundere limitata – SRL

- Asociatul majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administratorul unei societati cu raspundere limitata – SRL

Valorile finantarii nerambursabile:

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:

- 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO

- 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;

-  25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la incheierea contractului de finantare

Criterii de eligibilitate:

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;

- Detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare);

- Detine competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • Studii medii/superioare in domeniul agricol/ veterinar/economie agrara;
 • Cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de initiere/instruire/specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala;
 • Recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a experientei profesionale.
 • Angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului

- Prezinta un plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care se solicita sprijin

- Beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia, pana la momentul demararii implementarii planului de afaceri

- Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului

- Solicitantul se angajeaza sa devina fermieri activ in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii

- Inaintarea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializare aproductiei proprii in procend de minimum 20% din valoarea primei transe de plata

- In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd

- In cazul infiintarii / adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd, se vor respecta prevederile “Codului de bune practici agricole pentur protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole”.

 Documente necesare:

-Documente solicitate pentru terenul agricol:

 • document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei in vigoare (contract de vanzare – cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar si alte documente care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei in vigoare autentificate la notar)
 • tabel centralizator – emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (continand sumarul contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finantare), cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta
 • contract de concesionare valabilile la data depunerii Cererii de Finantare insotit de adresa emisa de concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze;
 • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/ inchiriere/comodat valabile la momentul depunerii Cererii de Finantare. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

- Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine

 • extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) actualizat cu cel mult 30 zile inaintea depuneri cereri de finantare din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
 • document emis de forma asociativa apicola privind inregistrarea stupilor si stupinelor constand in numerele placutelor de identificare pentru fiecare stup si panouri de identificare a stupinelor in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Copie din Registrul agricol emis de Primarii actualizat cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii Cererii de Finantare care sa confirme dreptul de folosinta (proprietate/arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) inregistrate pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea “Conform cu originalul”.

- Situatiile financiare (bilant – formularul 10, contul de profit si pierderi – formularul 20, formularele 30 si 40), pentru anii “n” si dupa caz, “n-1”, unde “n” este anul anterior depunerii Cererii de Finantare, inregistrate la Administratia Financiara.

-  Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200 insotit de Anexele la Formular)

- Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finantare; In cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului: Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara;

- Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator);

- Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finantare;

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemneaza ca tanarul fermier (actionar majoritar 50%+1) sa reprezinte societatea in relatia cu AFIR si ca exercita un control efectiv pe termen lung (de cel putin 8 ani) in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective;

- Copie dupa certificat/ diploma de studii/ certificat ANC pentru competentele profesionale

- Certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice, iar in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primaria de pe raza carora isi au sediul social si punctele de lucru;

- Cazierul judiciar al reprezentantului legal;

- Document emis de ANSVSA, prin care se certifica inregistrarea exploatatie comerciala de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010;

- Document de la banca din care sa rezulte urmatoarele: denumirea solicitantului, a unitatii bancare, adresa, codul IBAN.