Sub-masura 4.2.a – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol 

Descriere program:

Submasura 4.2a „Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” contribuie la domeniul de interventie “Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale” si “Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici si a crearii de locuri de munca” si vizeaza:

 • Modernizarea si crearea de unitati de procesare sicomercializare
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice
 • Cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol
 • Imbunatatirea controlului intern al calitatii
 • Cresterea numarului de locuri de munca
 • Scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES

Solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprinderi individuale II
 • Intreprinderi familiale IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Cooperative agricole
 • Societati cooperative
 • Grup de producatori, care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Valori ale finantarii nerambursabile:

Intreprinderi micro si mici (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative): Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Intreprinderi mari: Intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Producerea de bauturi alcoolice: Investitiile legate de producerea de bauturi alcoolice vor fi sprijinite doar in cazurile microintreprinderilor si formelor asociative (grupuri de producatori si cooperative). Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 • 200.000 de euro pentru microintreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producatori si cooperative).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI.

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica romana
 • Solicitantul trebuie sa actioneze in nume propriu
 • Solicitantul trebuie sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile / operatiunile eligibile prevazute prin sub-masura:

  • Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

   • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol
   • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si ambalare
   • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie
   • Actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing)
  • Investitii in active necorporale pentru:

   • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului
   • Achizitionarea de tehnologii (know-how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
   • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurarea a cofinantarii investitiei
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative)
 • Investitia trebuie facuta doar in unitatile teritorial administrative eligibile
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei nationale si europene privind normele de siguranta alimentara, sanatate publica si sanitar veterinare
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I si non-Anexa I
 • Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in definitia microintreprinderilor:

  • Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coazare etc.), amestecuri de bauturi fermentate cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol.
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Documente necesare:

 • Documente care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare
 • Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale, emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si, daca este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat.
 • Document emis de DSVSA
 • Document emis de DSP judeteana
 • Acord de mediu fara studiu de impact in cazul proiectelor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului (daca tipul proiectului impune).
 • Proiectul tehnic, insotit de graficul de realizare a investitiei, in cazul in care investitia se realizeaza pe baza acestuia se va depune in vederea avizarii de catre CRFIR in termen de maxim 3 luni, respectiv in maxim 6 luni de la primirea notificarii, in situatiile in care exista contestatii sau litigii privind procedura de achizitii de servicii de proiectare.
 • Acordul de mediu
 • Cazierul judiciar al responsabilului legal