Sub-masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea / marketingul produselor agricole 

Descriere program:

Sub-masura 4.2 – SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA/ MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE contribuie la domeniile de interventie “Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr‐o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale” si “Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici si a crearii de locuri de munca”, si vizeaza:

 • Infiintarea si/sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare
 • Introducerea de noi tehnologii pentur dezvoltarea de noi produse si procese
 • Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES
 • Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
 • Cresterea numarului de locuri de munca

Solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Intreprinderi individuale II
 • Intreprinderi familiale IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Cooperative agricole
 • Societati cooperative
 • Grup de producatori, care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.

Valori ale finantarii nerambursabile:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM‐uri si grupuri de producatori/cooperative si 40% pentru alte intreprinderi si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica romana
 • Solicitantul trebuie sa actioneze in nume propriu
 • Solicitantul trebuie sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcuesul implementarii
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile / operatiunile eligibile prevazute prin sub-masura

  • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea si dotarea unitatilor de procesare, inclusiv investitii privind marketingul produselor (etichetare, ambalare)
  • Infiintarea, extinderea si / sau modernizarea de retele locale de colectare, receptie, depozitare, conditionare, sortare si capacitati de ambalare
  • Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentur prelucrarea si comercializarea produselor agro-alimentare
  • Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (solara, eoliana, geotermala), a energiei produsa cu ajutorul pompelor de caldura, in cadrul unitatii procesatoare exclusiv pentru consumul propriu si investitii pentur imbunatatirea eficientei energetice, ca si operatiuni din cadrul unui proiect mai mare de investitii
 • Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista cuprinsa la Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, in scopul obtinerii de produse Anexa Isi non-Anexa I
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei 
 • Viabilitatea economica a investitiei treubie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar‐veterinar si siguranta alimentara
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Documente necesare:

 • Documente care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare a investitiei emise de o institutie financiara in original (extras de cont si/sau contract de credit)
 • Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale, emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si, daca este cazul, graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat.
 • Document emis de DSVSA
 • Document emis de DSP judeteana
 • Acord de mediu fara studiu de impact in cazul proiectelor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului (daca tipul proiectului impune).
 • Proiectul tehnic, insotit de graficul de realizare a investitiei, in cazul in care investitia se realizeaza pe baza acestuia
 • Cazierul judiciar al responsabilului legal.