PROGRAMUL PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR ANTREPRENORIALE
IN RANDUL TINERILOR SI FACILITAREA ACCESULUI LA FINANTARE START 2016

Descriere program:

"Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM, vizeaza stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Solicitanti eligibili:

Societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a planului de afaceri si codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul programului.

Valori ale finantarii nerambursabile:

-  Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;

-  Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Cheltuieli eligbile:

 • Spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri;
 • Echipamente IT tehnica de calcul;
 • Mobilier;
 • Promovare / Site web;
 • Consultanta;
 • instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert, productie sau servicii;

Criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici, care indeplinesc cumulativ la data completarii planului de afaceri online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate in baza Legii  nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare  si in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).
 • este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;
 • au capital social integral privat;
 • nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii, actionarii sau administratorii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.
 • sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului ( anexa nr.13) si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri ;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 • nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru intreprinderei unica. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 • au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate, cu penalitati aferente.

Documente necesare:

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimii 2 ani fiscali
 • Extras din Revisal
 • Certificatul unic de inregistrare in copie
 • Certificat constatator in original, unde sa se mentioneze: actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii
 • Copie CI reprezentant legal in relatia cu Autoritatea Contractanta
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management (persoanele care se vor ocupa de implementarea proiectului – manager de proiect, care coincide, de regula, cu reprezentantul legal al societatii)
 • Oferte de pret, cel putin 1, pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat.