Operatiunea 3.2.1. Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Obiective:

 • furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica;
 • eficientizarea activitatilor interne ale institutiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizand mijloace specifice TIC.

Beneficiari eligibili:
Consiliul Judetean ca lider de proiect, înparteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (minim 10 parteneri).

Investitii eligibile:

1. achizitionare sau actualizare/îmbunătătire de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic – activitate obligatorie

Produsul informatic are ca obiectiv general evidenta si centralizarea automata a datelor din registrele agricole existente intr-o primarie;
Sistemul informatic de gestiune a Registrului AgricolElectronic va contine cel putin urmatoarele componente:
de interfatare cu sisteme informatice cu functii complementare (Sistemul informatic al APIA, Sisteme deja existente în cadrul institutiilor beneficiare, cu Registrul de rol nominal unic, cu Registrul national de evidenţă a persoanelor, cu Oficiul National al registrului Comertului);

 • de interfatare cu Sistemul Informatic al ANCPI- prin care se asigură accesul la:
 • arhiva digitală pentru titluri de proprietate
 • servicii WMS privind:

- ortofotoplanuri scara 1:5000,

- TOPRO5, planul topografic de referintă corespunzător scării 1:5000 (unităti administrative, hidrografie, rețeaua de transport, denumiri geografice, limite tarlale)

- parcele cadastrale înregistrate în Sistemul de Cadastru și Carte funciară (geometrie si număr cadastral);

 • de stocare, gestionare si diseminare a planului parcelar in format geospatial, cu urmatoarele functionalitati

- de expunerea unui serviciu WFS de descarcare a seturilor de date intr-un format standard interoperabil (GML)

- de expunere a unui serviciu de sincronizare/replicare cu o baza de date centrala sau cu baze de date ale altor consilii judetene

- de expunerea unui serviciu de obiecte spatiale ce permite consultarea/actualizarea/stergerea obiectelor spatiale stocate in baza de date

- de expunerea unui serviciu de harta in format WMS

- accesul la resursele geospatiale sa se realizeze intr-un mediu securizat (VPN/credentiale/tokens)

- serviciile de retea publicate sa se bazeze pe specificatii SOAP si/sau REST

- respectarea unei structuri minime de baze de date in care sa fie incluse urmatoarele informatii (acceasi structura se va utiliza si in cadrul componentelor de descarcare/replicare/sincronizare):

- pentru proprietari

 • identificator unic (gestionat de sistem)
 • nume si Prenume
 • CNP
 • adresa proprietarului
 • numar act de proprietate

- pentru parcele

 • numar cadastral (doar pentru cele care sunt in sistemul informatic cadastru si carte funciara)
 • numarul tarlalei
 • numarul topografic al parcelei
 • categoria de folosinta
 • identificator al proprietarului
 • suprafata
 • componenta de reprezentare geospatiala a informatiilor din sistem (registrul agricol si planul parcelar) dedicata mediilor mobile (tablete/smartphones) – rol consultativ
 • componenta de gestionarea a fluxurilor electronice de date si management al documentelor
 • portal Web (cu sectiune publica si privata)
 • componenta de analiza şi raportare a datelor;

2. achizitionarea sau actualizare/imbunatatire de soluţii informatice integrate care să permită urmărireaurmătoarelor tipuri de activitățispecifice: financiar-contabile, bugetare,resurse umane, impozite si taxe locale, evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate. – activitate obligatorie

 • solutia va respecta legislatia in vigoare (Codul Fiscal, Legea finantelor publice, Legea finantelor publice locale, Legea functionarului public, etc.)
 • solutia informatica achizitionata va contine cel putin urmatoarele componente

- componenta de interfatare cu sisteme informatice cu functii complementare (Registrul national de evidenţă a persoanelor)

- componenta de gestionarea a fluxurilor electronice de date si management al documentelor

- componenta de stabilire a creantelor bugetare

- componenta de incasare a creantelor bugetare inclusiv functia de incasare pe teren (care permite accesarea sistemului prin intermediul dispozitivelor mobile in vederea incasarii impozitelor și taxelor locale fara deplasarea contribuabilului la ghiseu)

- componenta de inspectie fiscala

- componenta de urmarire a creantelor

- componenta financiar-contabilitate

- componenta buget

- componenta resurse umane

- componenta de evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate.

3. instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa – activitate obligatorie
4. informare şi publicitate pentru proiect – activitate obligatorie
5. auditarea parţială şi finală a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei – activitate obligatorie
6. achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice
7. conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu există şi este necesară pentru implementarea proiectului)
8. achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea proiectului
9. achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică
10. construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)
11. configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente
12. dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului
13. realizarea unui website/portal, achiziţionarea domeniului pentru acest website

Alocare financiara:
Rata maximă de cofinanţare este de 98%, avand o valoare totala a cheltuielilor eligibile cuprinsa intre 4.400.000 lei si 6.600.000 lei.