Operatiunea 3.2.4. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central

Obiectiv:

 • dezvoltarea si/sau extinderea unor platforme si aplicatii informatice pentru sanatate (e-sanatate), disponibile on-line pentru cetateni / mediul de afaceri / administratie publica.

Beneficiari eligibili:

 • Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 • Ministerul Sanatatii si/sau institutii aflate in subordinea / coordonarea acestuia, numai cu acordul ordonatorului principal de credite

Investitii eligibile:

 • achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementare a solutiilor software specifice proiectului si integrarea aplicatiilor folosite, respectand etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare
 • instruirea atat a personalului care va utiliza produsele software implementate catsi a celuicare va asigura mentenanta
 • informare si publicitate pentru proiect
 • auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei
 • achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice
 • conectarea la infrastructura broadband (daca este necesara pentru implementarea proiectului)
 • achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului
 • achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica
 • construirea retelei LAN necesara pentru implemetarea proiectului (in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectu)
 • configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
 • realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
 • achizitionare de echipamente (care pot include: servere, calculatoare tip desktop, portabile – numai pentru echipa de implementare, monitoare, echipamente de retea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice, dotarea corespunzatoare a centrului de date etc.)

Alocare financiara:
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 16.000.000 lei si de maximum 164.000.000 lei, reprezentand 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru solicitantii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, respectiv 98% pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili.