PROGRAMUL PENTRU ORGANIZAREA TARGULUI
INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII - 
TIMM 2016

Descriere program:

Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016, denumit in continuare Program, are ca obiectiv promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltarii afacerilor si ocuparii fortei de munca in domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potentialii intreprinzatori/intreprinderi mici si mijlocii (IMM) si agentii economici/institutiile publice sau private inclusiv din Uniunea Europeana, care ofera servicii pentru sectorul IMM in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de succes si imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularea si sustinerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor romanesti, stimularea si sustinerea internationalizarii IMM.

Programul consta in organizarea la Bucuresti a celei de-a VIII-a editii nationale a Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii – TIMM 2016, pe o perioda de minim 5 zile.

Actiunile legate de organizarea si desfasurarea Programului se realizeaza de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, prin Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Ploiesti, direct si/sau pe baza de contracte/acorduri de parteneriat incheiate cu persoane fizice si juridice de drept public sau privat, in conditiile legii.

Solicitanti eligibili:

Intreprinderi mici si mijlocii, respectiv societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, precum si asociatiile profesionale sau fundatiile.

Bugetul programului:

3.000.000 lei.

Schema de finantare:

– se asigura participarea gratuita la targ pentru aplicantii selectati in urma inscrierii in program.
– sunt suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari si pentru produsele acestora (dupa caz). Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depasi pentru targ:

  • 2500 lei pentru beneficiarii din Romania
  • 5000 lei pentru beneficiarii din Uniunea Europeana

Criterii de eligibilitate:

Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

- au capital social integral privat;

- realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale, care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate;

-  au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250  in anul fiscal anterior;

- au completat formularul de inscriere (Anexa 1) in cadrul Programului, iar in urma evaluarii au fost selectati sa participe la eveniment;

-  nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este acesta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

Documente necesare:

  • declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (cuprinzand cifra de afaceri anuala neta, valoarea activelor totale si numarul mediu anual de salariati, stabilite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare) conform Anexei nr. 4 si Anexei nr. 5 la prezenta Procedura;
  • copia certificata a buletinului de identitate/cartii de identitate a reprezentantului legal al societatii solicitante;
  • imputernicirea semnata si stampilata de reprezentantul legal al solicitantului, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea de participare la targ (Anexa 2);
  • fotografii cu minim 3 (trei) produse/servicii realizate/comercializate de catre solicitant; 
  • formularul de inscriere completat (Anexa 1);
  • Anexa 8, OPIS, Sectiunea A, semnat si stampilat