PROGRAMUL PENTRU STIMULAREA INFIINTARII SI DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERILOR DE CATRE INTREPRINZATORII DEBUTANTI IN AFACERI  -  SRL-D 2016

Descriere program:

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii IMM, vizeaza stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorii debutanti in afaceri in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Solicitanti eligibili:

Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).

Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. este societate comerciala cu raspundere limitata-debutanta (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata;
 2. se incadreaza in categoria microintreprinderilor;
 3. este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati;
 4. este administrata de asociatul unic sau de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
 5.  are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).
 6. nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in anii anteriori;
 7. nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica.

Valori ale finantarii nerambursabile:

-  Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;

- Contributie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Cheltuieli eligbile:

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

1) INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

 1. Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea; achizitionarea de terenuri fara constructie/amenajare efectuate in cadrul proiectului nu reprezinta cheltuiala eligibila in Program; amenajararea pe terenuri  inchiriate /concesionate  pentru realizarea activitatilor proiectului reprezinta cheltuiala eligibila numai pentru realizarea activitatilor sportive, recreative si distractive (diviziunea 93);
 2.  Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 3. Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Costurile de spatiu cuprind: 

  • Spatiu de birouri;
  • Spatiu de productie;          
  • Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii;
  • Spatiu de depozitare.
 4. Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
 5. Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si echipamente IT si tehnica de calcul etc.;
 1.   Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3

In cazul in care la certificare se constata ca autoutilitarele achizitionate nu fac parte din categoriile enuntate mai sus, nu se va proceda la acordarea AFN.

g) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;

2) INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de inventie,  design industrial, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente si software, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei) – pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.

Microintreprinderile SRL-D trebuie sa indeplineasca, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri (anexa la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri) criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor (corporale si necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducand la respingerea planului de afaceri.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:

 1. Costuri curente:

  • Materii prime, marfuri;
  • Materiale consumabile, materiale auxiliare;
 2. Costuri de training si formare personal;
 3. Servicii externe:

  • Contabilitate;
  • Consultanta fiscala;
  • Consultanta juridica;
  • Consultanta in management;
  • Consultanta IT;
  • Consultant PR;
  • Consultanta pentru intocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare.

Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip  nu pot depasi 4% din valoarea totala eligibila a proiectului, mai putin consultanta.

Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai societati sau organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

 1. Costuri legate de procesul de vanzare;
 2. Costuri administrative;
 3. Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat in cadrul Programului:
 • racordarea la utilitati: apa, gaz, electricitate, canalizare;
 • infrastructura necesara racordarii la utilitati: drum de acces, reabilitari, amenajari;
 • asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia mediului.
 1. Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura contributia proprie din credit;

Solicitantul va face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia/amenajarea sau a detinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.

Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa ramana in proprietatea microintreprinderii S.R.L.-D. care a beneficiat de ajutor de minimis cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN;

b) sa fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;

c) sa fie achizitionate in conditii de piata, respectiv sa fie intocmit un dosar de achizitie conform punctului 4.10 din prezenta procedura;

d) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale microintreprinderii S.R.L.-D., sa ramana in locatia acesteia pentru cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN si sa fie utilizate pentru derularea activitatii finantate.

Nu se admit furnizori care au in structura actionariatului administratori/actionari/asociati/asociati unici ai societatilor debutante  solicitante, rude si afini pana la gradul II inclusiv.

Documente necesare:

 • Certificat de inmatriculare S.R.L-D
 • Copie B.I/C.I
 • Cerere tip de acord de principiu pentru finantare (anexa 6)
 • Situatiile financiare ale solicitantului, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pe a caror raza isi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale (bilant contabil, contul de profit si pierdere, date informative, anexe, balanta de verificare), sau declaratia de inactivitate, la 31 Decembrie 2015, in copie certificata (pentru societatile infiintate pana la 31.12.2015), sau ultima balanta de verificare pentru societatile infiintate in anul 2016;
 • Certificat constatator si informatii extinse, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea, in care sa se mentioneze actionarii, reprezentantii legali ai societatii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum si activitatile autorizate ale societatii, in termen de valabilitate la data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare;
 • Declaratie cu privire ajutoarele de stat si de minimis primite (anexa nr. 10);
 • Declaratie pe propria raspundere ca societatea nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Documentul care sa ateste ca asociatul /administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat; (Se accepta cursuri de antreprenoriat organizate de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala.)
 • Documentul care sa ateste ca Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent in anul precedent si/sau anul curent inregistrarii SRL-D la Registrul Comertului (Se vor lua in considerare doar absolventii de invatamant secundar sau tertiar, precum si somerii inregistrati la ANOFM);